VERK­LIG STAR WARS TECH

DE FUTURISTISKA SCI FI-PRY­LAR­NA SOM KAN FÖR­ÄND­RA DIN TILL­VA­RO

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Trots att allt i Star Wars äg­de rum ”för länge se­dan i en ga­lax långt, långt bor­ta” in­ne­hål­ler Ge­or­ge Lucas värld en hel del aa­van­ce­rad tek­no­lo­gi. Tänk ba­ra på BB-8 el­ler på lljus­sab­len!

Fle­ra fö­re­tag job­bar med nya upp­fin­ning­ar ssom in­te är helt oli­ka dro­i­der­na, ho­lo­gram­men ooch la­ser­vap­nen i fil­mer­na. En del av den ttek­nik vi kun­nat se i fil­mer­na hål­ler nu på att bb­li verk­lig­het.

Bio­nis­ka kropps­de­lar för­bätt­ras stän­digt i fform av mer so­fisti­ke­ra­de pro­te­ser, la­ser­va­pen kkan för­änd­ra krigs­kons­ten och ho­lo­gram kan ppo­ten­ti­ellt re­vo­lu­tio­ne­ra vå­ra möj­lig­he­ter att kkom­mu­ni­ce­ra. Men det är in­te al­la nya upp­fin­ni­ing­ar som lik­nar si­na mot­sva­rig­he­ter i Star Wars. En drag­strå­le ex­em­pel­vis skul­le bli mmyc­ket mind­re i verk­lig­he­ten och en prak­tisk ttillämp­ning vo­re att hjäl­pa ki­rur­ger när de oo­pe­re­rar sna­ra­re än att fånga rymd­skepp. Läs mmer om verk­lig tech som skul­le ha kun­nat pp­lat­sa i Ro­gue One.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.