DROIDER

Hur långt kan vi gå med AI när vi ut­veck­lar in­tel­li­gen­ta ro­bo­tar?

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Dro­i­der­na i Star Wars finns i al­la möj­li­ga for­mer och stor­le­kar. Allt från strids­dro­i­der till gul­li­ga ro­bo­tar att bli kom­pis med. På jor­den är än så länge vå­ra ro­bo­tars pro­gram­me­ring in­te li­ka in­tel­li­gent, men nu höjs rib­ban för ro­bo­tars ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gens. Hu­ma­noi­den Asi­mo kan för­stå käns­lor och PIBOT kan fly­ga plan. Ro­bo­tar är an­vänd­ba­ra i rym­den ock­så som NASA:s SPHERE och Ro­bo­naut2 vi­sar. De är ut­for­ma­de för att kun­na ut­fö­ra upp­drag på ISS där gra­vi­ta­tio­nen är näs­tan noll. Ro­bo­tar­na tar grad­vis allt stör­re an­svar och fyl­ler allt fler funk­tio­ner. I för­läng­ning­en kan de bli mer obe­ro­en­de av män­ni­skor och ha en AI som gott och väl mat­char C-3PO:s och R2-D2:s.

Ver­ki­ga droiderAvan­ce­ra­de ro­bo­tar an­vänds för högt spe­ci­a­li­se­ra­de upp­gif­ter.Hu­vudHu­vu­det har mag­ne­tis­ka hjul som gör det möj­ligt att rö­ra det i al­la rikt­ning­ar på ett smi­digt och mjukt sätt.Mo­to­ri­se­rad armBB-8:s in­re in­ne­hål­ler en sfä­riskt ledax­el som gör dro­i­den rör­lig i oli­ka rikt­ning­ar.Så fun­karBB-8Fan­sens te­o­ri­er omhur den po­pu­lä­ra dro­i­den ser ut in­u­ti.KroppDen sfä­ris­ka krop­pen ger BB-8 ett över­tag när det gäl­ler has­tig­het i jäm­fö­rel­se med si­na dro­id­kol­le­gor.Elektro­niskt kon­troll­sy­stemFy­ra mo­to­rer är kopp­la­de till om­ni-rör­li­ga hjul som kon­trol­le­rar BB-8:s rö­rel­ser, un­ge­fär som på en Seg­way. Forsk­nings­tea­met under led­ning av Dr Ki­a­noush Na­zar­pour har ska­pat en käns­li­ga­re hand­pro­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.