Öpp­na bi­o­lo­gi­labb

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Vi pra­ta­de med Tom Hod­der som är tek­nisk chef för Lon­don Bi­o­lo­gi­cal La­bo­ra­to­ri­es Ltd för att lä­ra oss mer om öpp­na bi­o­labb och om bio­hack-rö­rel­sen.

Tom Hod­der har stu­de­rat me­di­cinsk ke­mi och är bio­hac­ka­re. Han job­bar med öp­pen hård­va­ra på Bio­hackspa­ce.

Vad är Lon­don Bio­hackspa­ce?

Lon­don Bio­hackspa­ce är ett bi­o­labb som lig­ger vid Lon­don Hackspa­ce på Hack­ney Ro­ad. Lab­bet drivs av med­lem­mar­na som be­ta­lar en med­lems­av­gift var­je må­nad. Då får de till­gång till lo­ka­ler och ut­rust­ning för att gö­ra eg­na ex­pe­ri­ment och kan an­vän­da lab­bets al­la re­sur­ser. De fles­ta ex­pe­ri­men­ten bru­kar hand­la om nå­gon typ av mi­kro­bi­o­lo­gi, mo­le­kylär- el­ler syn­te­tisk bi­o­lo­gi el­ler om att re­pa­re­ra­ra bi­o­tek­nisk hård­va­ra.

Vem kan bli med­lem?

Al­la som vill och är in­tres­se­ra­de kan an­mä­la sig. Det finns sä­ker­hets­be­stäm­mel­ser som gör att man in­te kan gå rakt in från ga­tan, men vi har har ett mö­te var­je ons­dag halv åt­ta för al­la.

Var­för ökar in­tres­set för bio­hack?

I störs­ta all­män­het finns det många pro­blem som be­hö­ver en lös­ning. Till ex­em­pel när det gäl­ler mat, häl­sa, re­sur­ser, biobräns­le och an­nat. Jag tror att man kan för­stå de här pro­ble­men och hit­ta för­slag på kon­struk­ti­va lös­ning­ar bätt­re om man äg­nar sig åt de un­der­lig­gan­de mo­le­kylä­ra bi­o­lo­gis­ka pro­ces­ser­na. Bio­hack-rö­rel­sen hand­lar om att de­la med sig av kun­ska­per. Den aka­de­mis­ka forsk­ning­en pub­li­ce­ras i ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ter som in­te all­tid är till­gäng­lig. Det som läc­ker ut från den kom­mer­si­ellt be­driv­na forsk­ning­en blir ba­ra lös­ryck­ta de­tal­jer ef­tersom man in­te vill de­la med sig av si­na rön på grund av pa­ten­trät­ten. Dess­utom har myc­ket av tek­nik som be­hövs för att ex­pe­ri­men­te­ra i lab­bet bli­vit bil­li­ga­re på se­na­re tid. Det har bli­vit prak­tiskt möj­ligt för bio­hack­grup­per att gö­ra fler ex­pe­ri­ment.

Hur tror du att bio­hack-rö­rel­sen kom­mer att ut­veck­las i fram­ti­den?

I det kor­ta per­spek­ti­vet har bio­hack­grup­per än­nu in­te nått upp på sam­ma ni­vå när det gäl­ler tek­no­lo­gi och re­sur­ser som uni­ver­si­te­ten och den kom­mer­si­el­la forsk­ning­en. Men på fem års sikt kom­mer det att fin­nas fler öpp­na bi­o­labb och works­hops (bi­o­ma­ker-ut­rym­men). Kun­ska­pen kom­mer att öka och bio­hack­rö­rel­sen kom­mer att fort­sät­ta att tyd­lig­gö­ra po­ten­ti­a­len i att syn­te­tisk bi­o­lo­gi mö­ter or­ga­nisk ke­mi och mo­le­kylär­bi­o­lo­gi. För­hopp­nings­vis på ett in­tres­sant sätt så att fler van­li­ga med­bor­ga­re blir in­tres­se­ra­de.

Öpp­na bi­o­lo­abb pop­par upp på oli­ka plat­ser run­tom i värl­den. Här får ama­tör­fors­ka­re till­gång till tek­nisk ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.