An­ti­tidrö­nar

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Drö­na­re kan ut­gö­ra ett hot mot sä­ker­he­ten. I en del län­der har man vid­ta­git åt­gär­der för att hål­la luft­rum­met fritt från UAV:er.

I ett unikt åt­gärds­pro­gram har den hol­länds­ka po­li­sen (DNP) im­por­te­rat och ut­bil­dat nor­da­me­ri­kans­ka ör­nar att fånga pro­ble­ma­tis­ka drö­na­re el­ler UAV:er. Drö­nar­na har bli­vit allt­för po­pu­lä­ra i myn­dig­he­ter­nas ögon och rov­fåg­lar­na har trä­nats i att at­tac­ke­ra allt som fly­ger och kan va­ra en po­ten­ti­ell sä­ker­hets­risk. Ör­nar­na upp­munt­ras att an­vän­da si­na rak­knivsvas­sa klor när de an­fal­ler. De be­trak­tar drö­nar­na som by­tes­djur och an­fal­ler och oskad­lig­gör dem in­nan de kan forslas bort från folk­mäng­der och bygg­na­der. Det har ut­tryckts viss oro för att drö­nar­nas ro­te­ran­de pro­pell­rar kan ska­da ör­nar­na. Där­för har de ut­rus­tats med sär­skil­da klo­skydd som ska för­hind­ra ska­dor när de be­fin­ner sig på upp­drag. Den hol­länds­ka po­li­sen är den en­da po­lis­myn­dig­he­ten i värl­den som har vid­ta­git den­na ovan­li­ga an­ti-drö­nar-åt­gärd hit­tills, men kanske fler län­ders po­lis­myn­dig­he­ter föl­jer ef­ter.

In­ne i are­nan kan drö­nar­pi­lo­ter fly­ga ut­an att va­ra räd­da för ska­dor. ”Are­nan er­bju­der en trygg mil­jö där man kan fly­ga drö­na­re ut­an att det upp­står stör­ning­ar i det of­fent­li­ga rum­met.” As well as the eag­les, the DNP are al­so using electro­mag­ne­tic...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.