Rymd­skep­pens de­sign

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Mark Si­rang­e­lo, chef för Si­er­ra Ne­va­da Corporation Spa­ce Sys­tems, be­rät­tar mer

”Dream Cha­ser är ett själv­fly­gan­de rymd­flyg­plan som har fle­ra lik­he­ter med de gam­la rymd­fär­jor­na. Stor­le­ken är myc­ket mind­re – det finns in­te de enor­ma lastut­rym­men som fanns om­bord på rymd­fär­jor­na – men pas­sa­ge­rarut­rym­me­na och de luft­trycks­re­gle­ra­de lastut­rym­me­na är un­ge­fär li­ka. Vil­ket in­ne­bär att Dream Cha­ser kan ta om­bord un­ge­fär li­ka många ast­ro­nau­ter (sju) och frak­ta li­ka myc­ket gods i tryck­ka­bi­nen som rymd­fär­jor­na kun­de.

Dream Cha­ser är åter­vin­nings­bar och kan skju­tas upp fem gång­er per år för­ut­satt att det finns ett upp­drag och en ra­ket. Vi pla­ne­rar att byg­ga en flot­ta så att vi kan ha en up­pe i rym­den me­dan vi för­be­re­der näs­ta för att fly­ga upp igen. Vi be­räk­nar att va­ra up­pe i ISS om­lopps­ba­na under 2018 men då an­tag­li­gen ut­an nå­gon be­sätt­ning om­bord.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.