UTGRÄVNINGAR SOM BÖR­JAR I HIM­LEN

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Ar­ke­o­lo­ger­na har länge an­vän­ta sig av fo­to­gra­fi för att kart­lägg­kart­läg­ga utgrävningar. Där det för­ut kräv­des ba­bal­long­er, dra­kar och flyg­plan kan nu drö­na­re gö­ra­gör kart­lägg­ning­en till en snab­ba­re, bil­li­ga­re pro­ces­pro­cess. Dess­utom med en bild­kva­li­tet som över­träf­far all­ta fors­kar­na ti­di­ga­re haft till­gång till.

Drö­nar­na kan fly­gas ma­nu­ellt el­ler för­pro­gram­me­ras­me­ras med en flyg­rutt över ett in­tres­san­tin om­rå­de.de. Den tar bil­der med re­gel­bund­na in­ter­val­ler ochh är ut­rus­tad med mjuk­va­ra som kan sam­man­stäl­la­la bil­der­na för att ska­pa en ex­akt to­po­gra­fisk­to av­bild­ning av om­rå­det. Pro­ces­sen som kal­las fö­r­ör fo­to­gram­e­tri har re­vo­lu­tio­ne­rat dde­ras ar­bets­sätt.tt.

Den de­tal­je­ra­de, tre­di­men­sio­nel­la­t­re­di­men­sion kar­tan ka­nan ma­ni­pu­le­ras på en skärm så att aar­ke­o­lo­ger­na kan se pyt­tesmå de­tal­jer på ba­ra någranågr cen­ti­me­ter in­nan de ens hun­nit sät­ta sin fot påp ut­gräv­ning­en. gen. När drö­nar­fo­tot kom­bi­ne­ras med sa­tel­lit­bil­der kan fors­kar­na lä­sa av bil­der­na. DetDe blir lät­ta­re att se hur forn­ti­da sam­häl­len var byg­bygg­da och det går att se in­rist­ning­ar gjor­da av männ­män­ni­sko­hän­der på bil­der­na tag­na från him­len. Men själv­klart­sj kan drö­nar­na in­te er­sät­ta det ar­ke­o­lo­gis­kaar­ke­o­log ar­be­tet – när fors­kar­na har ta­git del av och ana­ly­se­rat in­for­ma­tio­nen från drö­nar­na på­bör­jar­på­bö de ut­gräv­ning­en. En för­del är att de vet­ve var de ska bör­ja och det gör det enkla­re att pla­ne­ra.pla Tack va­re in­for­ma­tio­nen från drö­nar­na vetv de ex­akt var de ska sät­ta ner spa­den för att hit­tah fynd och ar­be­tet går där­för snab­ba­re än ti­di­ga­re.ti­dig

Drö­nar­na an­vänds in­te ba­ra för at­ta hit­ta utgrävningar. De ger ock­så fort­lö­pan­de­fort­lö­pan in­for­ma­tion till ar­ke­o­lo­ger­na för att fö­re­byg­ga plund­ring­ar av på­gåen­de ut­gräv­ni­nut­gräv­ning­ar och vik­ti­ga forn­min­nen. På av­lägs­na plaplat­ser i län­der som Jor­da­ni­en är plund­ring­ar­na av hhi­sto­ris­ka plat­ser ett stort pro­blem och myn­dig­myn­dig­he­ter­na har of­ta svårt att spå­ra vad som stu­lits ochoc vil­ken ska­da plund­rar­na åstad­kom­mit.

Drö­nar­na kan en­kelt sö­ka av sto­ra om­rå­den på ba­ra någ­ra da­gar och le­ve­re­ra över­si­ö­ver­sikts­bil­der med en skär­pa på en el­ler två cen­tim­cen­ti­me­ter per pix­el. Det gör att ar­ke­o­lo­ger­na kan spå­rasp för­änd­ring­ar i land­ska­pet även när ddet plund­ra­de om­rå­det är stör­re änän 5050 000 kvadrat­me­ter. Da­ta in­sam­las under fle­ra år för att kon­trol­le­ra hur pass stort pro­ble­met med plund­ring är för spe­ci­fi­ka plat­ser. Det ger fors­kar­na och myn­dig­he­ter­na bätt­re över­sikt och en re­le­vant upp­fatt­ning om om­fatt­ning­en av plund­ring­en.

In­di­a­na-drö­na­re In­di­a­na tar ar­ke­o­lo­gin till nya ni­vå­er.

Drö­na­ren tar fle­ra bil­der ur oli­ka vinklar som sam­man­ställs till 3D-gra­fik i en da­tordt ochh kkan ska­pa k en to­po­gra­fisk kar­ta. Ko­or­di­na­ter Så­da­na här möns­ter kan va­ra tec­ken på att äld­re be­byg­gel­se fun­nits på plat­sen ti­di­ga­re. Nu har fors­kar­na den...

Syn­li­ga struk­tu­rer som by­ar och tem­pel är lät­ta att få syn på och har re­dan ut­fors­kats. To­po­gra­fi Ut­sikt upp­i­från Ett pro­gra­pro­gram körs som kom­bi­ne­ra­rom­bi­ne­rar ko sa­tel­lit­bil­der s med drö­na­rens bil­derb till en högupp­löst­högu bild. Ana­lys Den...

På ytan De­tal­je­ra­de bil­der över lo­ka­la land­skap tas fram med hjälp av drö­na­re, sa­tel­li­ter och gammel­dags ut­gräv­nings­ar­be­te. Le­ra och sten För blot­ta ögat ser det ut som om plat­sen be­står av sten och le­ra. Står man på mar­ken och tit­tar ser det...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.