DRÖ­NA­RE RÄDDAR DJU­REN

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Den vi­ta nos­hör­ning­en är nä­ra utrot­ning på grund av in­ten­siv tjuv­jakt. Bergs­go­ril­lan och oran­gu­tang­en är bå­da klas­sa­de som ho­ta­de ar­ter, be­ro­en­de på att de­ras mil­jö­er för­svin­ner i takt med skogs­av­verk­ning och be­folk­nings­till­växt. Ris­ken är att des­sa fan­tas­tis­ka va­rel­ser blir helt utro­ta­de in­nan år­hund­ra­det är över. Nu för­sö­ker fors­ka­re och na­turäls­ka­re att vän­da ut­veck­ling­en med hjälp av drö­na­re.

Ett av de störs­ta ho­ten mot dju­ren är tjuv­jak­ten som skör­dar hund­ra­tals vi­ta nos­hör­ning­ar år­li­gen. Parkvak­ter och po­lis­pa­trul­ler kan ibland skräm­ma bort tjuvjä­gar­na från vis­sa om­rå­den, men de ger sig in­te och är of­ta väl­be­väp­na­de. Tjuvjä­ga­re har öpp­nat eld mot dem som för­sö­ker skyd­da nos­hör­ning­en. I vis­sa om­rå­den kan na­tur­vår­da­re ute på fäl­tet ris­ke­ra li­vet om de kom­mer i di­rekt­kon­takt med tjuvjä­ga­re, men om drö­na­re istäl­let fly­ger runt och sam­lar in in­for­ma­tion om an­ta­let djur och de­ras rö­rel­se­möns­ter kan na­tur­vår­da­re ar­be­ta ostört med att be­va­ra ho­ta­de djurar­ter.

Drö­nar­na skic­kas även på upp­drag i väg­löst land med olän­dig ter­räng där det an­nars skul­le va­ra svårt att sam­la in da­ta. Bergs­go­ril­lor och oran­gu­tang­er le­ver djupt in­ne i djung­eln och att or­ga­ni­se­ra en ex­pe­di­tion är tidsö­dan­de, dyrt och krä­ver pla­ne­ring. Istäl­let kan fors­kar­na skic­ka ut drö­na­re över djung­elns träd­kro­nor för att ta re­da på mer om hur de ho­ta­de ar­ter­na har det i si­na na­tur­li­ga mil­jö­er. Det är in­te omöj­ligt att drö­na­ren rö­nar ren kan ta hög­kva­li­ti­va­ti­va bil­der av dju­ren. In­for­ma­tio­nen som drö­na­ren sam­lar in ärr ock­sock­så å oer­hört vär­de­full för ex­pe­di­tio­ner på mar­ken. Ge­nom dem kan fors­kar­na få upp­da­te­rad in­for­ma­tion om var nå­gon­stans en flock djur be­fin­ner sig, nå­got som spa­rar tid och kraft då man an­nars skul­le be­hö­va spå­ra dju­ren med säm­re re­sul­tat. Ing­et kan er­sät­ta män­ni­skors en­ga­ge­mang och verk­li­ga in­sat­ser, men drö­nar­na spe­lar elar onek­li­gen onek­ligo­nek­li­gen en vi­vik­tig roll för att un­der­lät­ta ar­be­tetbtt medd at­ttt räd­da ädd hho­ta­det ar­ter.

I takt med att tek­no­lo­gin blir mer och mer över­kom­lig och kost­na­der­na läg­re, kom­mer drö­nar­na an­tag­li­gen att bi­dra i än­nu stör­re ut­sträck­ning till na­tur­vård och djur­skydd i fram­ti­den.

Fly­gan­de ma­ski­ner på na­tur­vår­dar­nas si­da.

Tjuv­jakts­be­käm­pa­re Na­tur­vår­dar­na an­vän­der drö­nar­na som ett ex­tra öga i jak­ten på kri­mi­nel­la gäng. Kom­man­do­cen­tral Den mo­bi­la kom­man­do­cen­tra­len be­ar­be­tar da­ta från drö­nar­na och skic­kar av­gö­ran­de in­for­ma­tion till myn­dig­he­ter­na. Tjuvjä­ga­re re Gäng­en...

La­gens långa arm Den mo­bi­la patrul­len i jee­pen tar emot da­ta med ko­or­di­na­ter, de­tal­jer och bil­der på de miss­tänk­ta tjuvjä­gar­na som drö­na­ren skic­kat.

Världs­na­tur­fon­den och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner an­vän­der drö­na­re för da­tain­sam­ling run­tom i värl­den

Tjuv­jak­ten Tjuv­ja akt på vi­ta nos­hör­ning­ar har av­st av­stan­nat tan på se­na­re år del­vis tack va­re va att na­tur­vår­dar­na nu fått tilll­gång till drö­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.