Trä­ning­en dri­ver gym­met

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Mil­jö­vän­lig ener­gi är vik­tig för pla­ne­tens över­lev­nad och al­la sätt vi kan bi­dra på är en hjälp. Där­för har nu en del gym trä­nings­ma­ski­ner som sam­lar upp ener­gin som alst­ras när du trä­nar. Ener­gin om­vand­las till el som hjäl­per till att hål­la el­räk­ning­en ne­re. Än så länge finns de här an­ord­ning­ar­na mest på el­lip­tis­ka ma­ski­ner, men det finns ing­en an­led­ning till var­för de in­te ock­så skul­le kun­na mon­te­ras på ex­em­pel­vis rodd­ma­ski­ner, löp­band och trä­ningscyklar. An­ord­ning­ar­na in­ne­hål­ler en kon­ver­te­ra­re som an­sluts till en cen­tral kraf­ten­het som se­dan kan an­vän­das för att dri­va and­ra de­lar av gym­met. I takt med att trä­ning på gym blir allt po­pu­lä­ra­re kan det­ta va­ra ett prak­tiskt sätt att hus­hål­la med ener­gi och få fram lo­kal, grön el.

Smar­ta speg­lar Den som lyf­ter vik­ter kan an­vän­da smar­ta speg­lar med in­bygg­da skär­mar och di­gi­ta­la ava­ta­rer för att av­gö­ra om de lyf­ter rätt. Ho­lo­gra­fis­ka trä­na­re Om du stret­char el­ler trä­nar yo­ga, kom­mer ho­lo­gra­fis­ka trä­na­re att kun­na vi­sa dig hur...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.