Är ett nytt pro­gram bätt­re, el­ler ba­ra nytt?

PC-Tidningen - - INNEHÅLL - Chefre­dak­tör Leif Jo­nas­son

När vi öpp­na­de nya För­del­s­zo­nen med långt över 500 pro­gram till da­torn att väl­ja mel­lan, bör­ja­de jag få mejl från lä­sa­re som und­ra­de om de kanske kun­de ta bort någ­ra gam­la pro­gram när de in­stal­le­ra­de de ny­he­ter som de hit­ta­de i För­del­s­zo­nen.

Frå­gor­na var re­le­van­ta och de in­spi­re­ra­de mig att in­fö­ra en ny blå fak­taru­ta i sam­band med nya pro­gram som kan er­sät­ta ett­äld­re pro­gram.

And­ra lä­sa­re und­rar var­för vi över­hu­vud­ta­get skri­ver om nya pro­gram som kan sam­ma sak som nå­got de re­dan har fått från oss. I num­mer 8/2020 skrev vi till ex­em­pel om upp­da­te­rings­pro­gram­met Thor Free som kan­er­sät­ta Patch My PC.

Vad me­nar ni med det, und­rar en an­nan ­lä­sa­re. Om jag re­dan har nå­got som fun­ge­rar be­hö­ver jag väl ing­et nytt?

Jag för­står var­för lä­sa­ren und­rar och jag blir än en gång påmind om att vi mås­te bli ­än­nu bätt­re på att för­kla­ra sa­ker och ting i ­tid­ning­en. I fal­let med Thor Free vil­le vi skri­va om ett verk­tyg som är myc­ket enkla­re än Patch My PC.

Vi kom­mer fort­sät­ta att skri­va om nya pro­gram, även om de lik­nar nå­got som vi re­dan har ­re­kom­men­de­rat. Of­ta har det nya pro­gram­met nå­gon sär­skild funk­tion som vi gil­lar. Det ­vik­ti­ga för oss är att du som lä­sa­re får un­der­lag för att själv be­stäm­ma vilka

­pro­gram du vill an­vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.