Fullt med ar­tik­lar i För­del­s­zo­nen

PC-Tidningen - - FÖRDELSZON­EN -

De fles­ta ar­tik­lar­na i var­je num­mer av PC-tid­ning­en pub­li­ce­ras ock­så i För­del­s­zo­nen. Du kan allt­så väl­ja om du vill lä­sa dem i pap­pers­tid­ning­en el­ler som pdf-fi­ler i da­torn.

En för­del med di­gi­tal pub­li­ce­ring är att det blir lät­ta­re att hit­ta gam­la ar­tik­lar när du be­hö­ver hjälp med nå­got som vi re­dan har skri­vit om. För att sö­ka ef­ter ar­tik­lar öpp­nar du först För­del­s­zo­nens start­si­da och klic­kar på län­ken Se allt in­ne­håll un­der sök­fäl­tet. Boc­ka för Ar­ti­kel från tid­ning­en i den blå ko­lum­nen till väns­ter. Nu vi­sas al­la till­gäng­li­ga ar­tik­lar i en flera si­dor lång lis­ta. Ne­dan ser du de sex ar­tik­lar som hör till det här num­ret. De finns här:

www.pc­tid­ning­en.se/1220

Kur­ser­na finns i För­del­s­zo­nen på vår hem­si­da. Klic­ka på Kur­ser 1 för att se lis­tan med kur­ser.

www.pc­tid­ning­en.se/ for­del­s­zo­nen 2

≡≡ Den förs­ta ru­bri­ken på So­nys hem­si­da om fö­re­ta­gets nya mo­bil­te­le­fon Xpe­ria 1 II är För fo­to­g­ra

fer. So­ny har ta­git tek­nik från de eg­na pro­fes­sio­nel­la di­gi­tal­ka­me­ror­na i Alp­ha 9-se­ri­en och byggt in den i Xpe­ria 1 II. Bland ka­me­ra­funk­tio­ner­na hit­tar vi den egen­ut­veck­la­de tek­ni­ken för au­to­fo­kus, stöd för rå­bilds­for­ma­tet RAW och ögon­fo­kus som stäl­ler in skär­pan på ögo­nen hos per­so­ner i mo­ti­vet. För­u­tom att ka­me­ran kan sty­ras med en app, finns det även en fy­sisk slu­tar­knapp på te­le­fo­nen. Op­ti­ken kom­mer från Zeiss och lin­ser­na har en spe­ci­ell be­lägg­ning som ska mins­ka re­flek­tio­ner i gla­set.

Xpe­ria 1 II stöd­jer se­rie­bildstag­ning med 20 bil­der i se­kun­den. Au­to­fo­kus och ex­po­ne­ring ­lä­ses av 60 gång­er per se­kund. Te­le­fo­nen kan även fun­ge­ra som en ­ext­ra skärm till

So­nys Alp­ha-­ka­me­ror. Det sker med hjälp av ap­pen Ima­ging Ed­ge Mo­bi­le.

Nu är ju in­te det­ta en ka­me­ra ut­an även en mo­bil­te­le­fon som bland an­nat har stöd för 5G. Till­sam­mans med 4K-skär­men på 6,5 tum och bi­o­ljud med Dol­by At­mos ut­lo­var So­ny att te­le­fo­nen även är nå­got av en por­ta­bel bio. Lju­det har ut­veck­lats i sam­ar­be­te med So­ny Mu­sic En­ter­tain­ment.

So­ny Xpe­ria 1 II har fått myc­ket tek­nik från So­nys proff­ska­me­ror Alp­ha. SO­NY XPE­RIA 1 II Skärm:.............. 6,5 tum Lag­ring:............ 256 GB Ram­min­ne:....... 8 GB Bat­te­ri:............. 4 000 mAh Pris:.................. 11 500 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.