33 %

PC-Tidningen - - NY­HE­TER - Käl­la: Mi­mecast

Tråd­löst från B&O Bang & Oluf­sen släp­per en ny ver­sion av sin tråd­lö­sa hög­ta­la­re Be­o­sound. Den nya hög­ta­la­ren, som he­ter Be­o­sound A1, är vat­ten­tät och den kan lig­ga på en me­ters djup i en halv­tim­me ut­an att ta ska­da. A1 är upp­ladd­nings­bar med en bat­te­ri­tid på 43 tim­mar vid låg ljud­styr­ka och upp till 18 tim­mar vid mer nor­mal ljud­vo­lym. Be­o­sound A1 har tre mik­ro­fo­ner som gör det möj­ligt att sva­ra i telefon via hög­ta­la­ren. Räk­na med ett pris på 2 800 kro­nor.

Slut med tunga an­non­ser

Den som an­vän­der webb­lä­sa­ren Goog­le Chro­me kan nu slip­pa sto­ra an­non­ser som tar tid att vi­sa. En ny funk­tion kan näm­li­gen bloc­ke­ra an­non­ser som tar för lång tid att lä­sa in, det­ta för att spa­ra på det dy­ra mo­bi­la bred­ban­det.

fler för­sök till hac­ka­r­at­tac­ker un­der co­ro­nakri­sen

När värl­den kri­sar ser hac­ka­re och be­dra­ga­re nya möj­lig­he­ter att lu­ras. Siff­ror från sä­ker­hets­fö­re­ta­get Mi­mecast vi­sar att an­ta­let cy­ber­hot öka­de med 33 pro­cent un­der ­pe­ri­o­den mars–ju­ni jäm­fört med sam­ma tid för­ra året. Bluff­mej­len lu­ras of­ta med falsk in­for­ma­tion om Co­vid-19 och oli­ka hjälp­me­del el­ler om er­sätt­ning för in­ställ­da resor.

På kort­si­dor­na finns det två usb c-por­tar (usb 3.1 gen 2), en usb 3.1 port (gen 1) samt en full­stor hd­mi-port. Da­torn väger 1,4 ki­lo och finns även som en tra­di­tio­nell bär­bar pc med en skärm som in­te kan vinklas 360 gra­der bak­åt. Var­för väl­ja mel­lan fot­boll och sol­ned­gång­en? Se bå­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.