Håll ett öga på di­na ­pro­me­na­der

PC-Tidningen - - FIFFIGA UPPGRADERI­NGAR I WINDOWS 10 -

Det räc­ker med en snabb titt på bil­den av mig här till väns­ter för att se att jag in­te är nå­gon trä­nings­fan­tast pre­cis. Min kon­di­tion är in­te den bäs­ta och jag går ald­rig på gym och ut­sät­ter mig ­säl­lan för and­ra ty­per av svett­fram­kal­lan­de hot.

Trots det hör trä­nings­ap­pen En­do­mon­do hem­ma på startskär­men i min mo­bil­te­le­fon. Jag de­lar näm­li­gen en helt an­nan pas­sion med min åt­ta­å­ri­ge son: re­kord och mät­vär­den. När vi har gått el­ler cyk­lat till­sam­mans gil­lar vi att ta re­da på hur långt vi har rört oss jäm­fört med för­ra gång­en. Han gör det med sin enk­la smart­kloc­ka, me­dan jag fö­re­drar att gö­ra det he­la mer pre­cist och ­ve­ten­skap­ligt via ap­pen En­do­mon­do.

I En­do­mon­do bör­jar jag med att ange vad vi ska gö­ra, det vill sä­ga i vårt fall gå el­ler cyk­la. När vi går ut tryc­ker jag på start­knap­pen i ap­pen, var­på mät­ning­en star­tar. När vi kom­mer hem stop­par jag trä­ning­en och får all tänk­bar

3

Du mås­te god­kän­na att ap­pen får till­gång till te­le­fo­nens po­si­tion 3 . Det­ta är nöd­vän­digt för att En­do­mon­do ska fun­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.