BE­TYG

PC-Tidningen - - TESTER - Sam­tals­kva­li­tet An­vän­dar­vän­lig­het Funk­tio­ner

Pro­gram­men tes­tas un­der oli­ka för­hål­lan­den för att av­gö­ra kva­li­te­ten på lju­det och bil­den.

Al­la pro­gram in­stal­le­ras från bör­jan för att vi ska få en hel­hets­bild av hur de är att an­vän­da.

Even­tu­el­la öv­ri­ga funk­tio­ner.

Vi ger be­tyg från 1 till 10 i var och en av de tre ka­te­go­ri­er­na. Det sam­la­de be­ty­get är ett vägt ­ge­nom­snitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.