Spa­ra ditt byg­ge som en snygg bild

Det går att ska­pa snyg­ga fo­to­re­a­lis­tis­ka bil­der av det du har byggt ge­nom att an­vän­da pro­gram­mets Ren­der-funk­tion. Bil­der­na kan du se­dan an­vän­da som skriv­bords­bak­grund på da­torn el­ler skri­va ut i hög kva­li­tet. Här vi­sar vi hur du ”fo­to­gra­fe­rar” det du har

PC-Tidningen - - 4 PRAKTISKA TIPS -

Ju stör­re bil­den är, desto hög­re är upp­lös­ning­en. Det be­ty­der ock­så att det tar läng­re tid att ska­pa bil­den ju hög­re upp­lös­ning­en är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.