Det går för lång­samt i nät­ver­ket

PC-Tidningen - - FRÅGA OSS -

Jag har en in­ter­ne­tan­slut­ning på 150 me­ga­bit i se­kun­den. I min da­tor går det dock in­te snab­ba­re än 41 me­ga­bit per se­kund. I min da­tor finns det ba­ra ett 2,4-gi­ga­hertz­nät­verk, me­dan min hust­ru även ser ett 5-gi­ga­hertz­nät­verk. Hur ska jag gö­ra för att få upp has­tig­he­ter­na?

Nät­verkskor­tet i din da­tor har in­te stöd för nät­ver­ket på 5 gi­ga­hertz. Där­för kan da­torn ba­ra an­slu­ta till det lång­sam­ma­re 2,4-gi­ga­hertz­nät­ver­ket. Du be­hö­ver ett nytt nät­verkskort. En­da sät­tet att lö­sa det i en bär­bar da­tor är att skaf­fa ett ex­ternt nät­verkskort som an­sluts till en usb-port. Via län­ken ne­dan hit­tar du en rad usb-nät­verkskort som stöd­jer 5 gi­ga­hertz:

www.pc­tid­ning­en.se/usb­nät

3 4

Rul­la nedåt och mar­ke­ra Micro­soft ­Fo­ton Klic­ka på län­ken Avan­ce­ra­de al­ter­na­tiv 4 3 . . 5

2

Klic­ka på de tre pric­kar­na i Ed­ge 1 och välj In­ställ­ning­ar 2 . 3 4

13

Mar­ke­ra An­vänd föl­jan­de DNS-ser­ver­a­dres­ser 10 och skriv 8.8.8.8 11 och 4.4.4.4 12 i fäl­ten. Klic­ka på OK 13 .

Da­torn star­tar nu om och pro­ble­met är löst. För att an­slu­ta till nät­ver­ket mås­te du fyl­la i lö­senor­det till det igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.