Gör nya Ed­ge skon­sam­ma­re för ögo­nen

PC-Tidningen - - FRÅGA OSS -

Nya Ed­ge in­ne­hål­ler ett mörkt lä­ge som jag tyc­ker är skö­na­re för ögo­nen när jag sit­ter fram­för da­torn un­der en läng­re tid. I stäl­let för den tra­di­tio­nel­la vi­ta bak­grun­den med svart text blir det tvärtom. Det gör att bil­den in­te känns li­ka vass. Funk­tio­nen är en­kel att ak­ti­ve­ra i Ed­ges in­ställ­ning­ar. Med vän­li­ga häls­ning­ar

An­ders S.

REDAKTÖREN­S KOM­MEN­TAR

Tack för ett fint tips. Den nya ver­sio­nen av Ed­ge in­ne­hål­ler många spän­nan­de funk­tio­ner, som vi kom­mer att tit­ta när­ma­re på i kom­man­de num­mer av tid­ning­en. 1

6 7

Hö­gerk­lic­ka på nät­verkskor­tet 6 och välj Egen­ska­per 7 . 8 10 11 12

4

Sva­ra Ja 4 på frå­gan om du är sä­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.