8 vik­ti­ga för­bätt­ring­ar av Win­dows

Win­dows 10 har re­gel­bun­det upp­da­te­rats se­dan det lan­se­ra­des. Här är någ­ra av de bäs­ta verk­ty­gen som många än­nu in­te har upp­täckt.

PC-Tidningen - - SIDAN 1 - Jour­na­list Hen­ning Rasmus­sen

Micro­soft pro­kla­me­ra­de 2015 att Win­dows 10 skul­le bli den sista ver­sio­nen av det po­pu­lä­ra ope­ra­tiv­sy­ste­met – i var­je fall i tra­di­tio­nell form. I stäl­let för att lan­se­ra helt nya ver­sio­ner av Win­dows skul­le Micro­soft lö­pan­de upp­da­te­ra ope­ra­tiv­sy­ste­met så att al­la all­tid skul­le ha till­gång till den se­nas­te ver­sio­nen. Fem år se­na­re hål­ler de sig på den in­slag­na vägen: Den se­nas­te ver­sio­nen he­ter fort­fa­ran­de Win­dows 10, men den är väl­digt an­norlun­da än den som släpp­tes 2015.

An­led­ning­en är att Micro­soft två gång­er var­je år skic­kar ut nya sto­ra funk­tions­upp­da­te­ring­ar till al­la da­to­rer med Win­dows 10, vilka för­änd­rar och för­bätt­rar ope­ra­tiv­sy­ste­met. Som­li­ga funk­tio­ner och pro­gram har för­svun­nit, me­dan and­ra har lagts till. Gam­la tro­tjä­na­re som Kon­troll­pa­ne­len har er­satts med den nya in­ställ­nings­me­nyn me­dan klas­sis­ka pro­gram har upp­da­te­rats och fått fler funk­tio­ner. En del av de in­bygg­da pro­gram­men har bli­vit ap­par som föl­jer med au­to­ma­tiskt el­ler som häm­tas från Micro­soft Sto­re. Det har bå­de föroch nack­de­lar. Det är in­te ro­ligt att se bra pro­gram som Win­dows Mo­vie Ma­ker och Win­dows Li­ve Mail för­svin­na och er­sät­tas av nå­got som är säm­re, men sam­ti­digt är det spän­nan­de med al­la nya verk­tyg och funk­tio­ner som upp­da­te­ring­ar­na in­tro­du­ce­rar.

Ett po­si­tivt ex­em­pel är Start-me­nyn som har upp­da­te­rats flera gång­er ge­nom åren och har nu bli­vit myc­ket mer an­vänd­bar än i nå­gon ti­di­ga­re ver­sion av Win­dows. Sam­ma sak gäl­ler Ur­klipps­han­te­ra­ren som nu för ti­den kan klist­ra in en lång rad av ur­klipp­ta och ko­pi­e­ra­de sa­ker och in­te ba­ra den se­nas­te. I den här ar­ti­keln kom­mer vi att tit­ta li­te när­ma­re des­sa funk­tio­ner samt sex and­ra bra ny­he­ter som har in­tro­du­ce­rats se­dan Win­dows 10 lan­se­ra­des och som du kanske har mis­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.