Bränn och ko­pi­e­ra cd- och dvd-ski­vor

Bra fil­mer vill man be­hål­la länge. Med As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2020 kan du en­kelt ko­pi­e­ra di­na fa­vo­rit­fil­mer, så att du all­tid har en fun­ge­ran­de ski­va i re­serv om nå­got skul­le hän­da.

PC-Tidningen - - SIDAN 1 - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Ett kraft­fullt brän­nar­pro­gram är en bra in­ve­ste­ring för al­la da­to­rä­ga­re. Nu kan du häm­ta ett av de bäs­ta helt gra­tis i För­del­s­zo­nen – näm­li­gen As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2020.

Med brän­nar­pro­gram kan du brän­na op­tis­ka ski­vor (dvd och cd) för en mängd oli­ka än­da­mål, ex­em­pel­vis en sä­ker­hetsko­pia av di­na do­ku­ment, en ski­va med vik­ti­ga se­mester­bil­der el­ler en back­up av di­na dvd-fil­mer.

Det finns en god an­led­ning att sä­ker­hetsko­pi­e­ra di­na dvd-fil­mer. När du un­der årens lopp har byggt upp en sam­ling med di­na fa­vo­rit­fil­mer och -serier, kan det va­ra un­der­håll­ning för tu­sen­tals kro­nor som står i bok­hyl­lan. Där­för är det vik­tigt att in­te ris­ke­ra att in­ve­ste­ring­en går för­lo­rad ge­nom att ski­vor­na ut­sätts för vär­me el­ler får re­por när du an­vän­der dem. Även om ski­vor­na han­te­ras med sil­kesvan­tar är ski­vor­na trots allt för­bruk­nings­va­ror som slits med ti­den. Där­för är det bra med en ­ko­pia och att an­vän­da den i stäl­let för att sli­ta på ori­gi­na­let.

Ett an­nat prak­tiskt sätt att an­vän­da en dvd-ko­pia är att ha ori­gi­na­let hem­ma men an­vän­da ko­pi­an i som­mar­stu­gan.

Allt det­ta är lag­ligt. Många tror att det är strängt för­bju­det att ko­pi­e­ra en cd el­ler dvd, men verk­lig­he­ten är li­te krång­li­ga­re. En­kelt ut­tryckt får du gö­ra en el­ler någ­ra få ko­pi­or av ett of­fent­lig­gjort verk för pri­vat bruk, men hur många ex­em­plar som är någ­ra få är in­te spe­ci­fi­ce­rat. Ge­ne­rellt är det in­te tillå­tet att ploc­ka bort el­ler kring­gå ­ko­pi­e­rings­skydd, vil­ket be­ty­der att de fles­ta köp­ta dvd-fil­mer in­te kan ko­pie­ras. Dess­utom bloc­ke­rar Bur­ning Stu­dio 2020 ko­pi­e­ring av skyd­da­de fil­mer så det­ta är in­te ens tek­niskt möj­ligt. Det är tillå­tet att gå för­bi tek­nis­ka spär­rar som hind­rar dig från att lag­ligt få ta del av den upp­hovs­rätts­ligt skyd­da­de pro­duk­ten, till ex­em­pel med al­ter­na­ti­va ope­ra­tiv­sy­stem, men det kan du ­in­te gö­ra med det här pro­gram­met.

Med As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2020 kan det knap­past bli enkla­re att ko­pi­e­ra en dvd. Du be­hö­ver ba­ra stop­pa i ori­gi­nal­ski­van i da­torn så bör­jar pro­gram­met lä­sa den. När det är klart ber pro­gram­met dig att by­ta till en tom dvd var­vid brän­ning­en av ko­pi­an star­tar. He­la den här pro­ces­sen tar un­ge­fär en halv­tim­ma be­ro­en­de på hur snabb din dvd-en­het är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.