Sjörö­veri­ets guld­ål­der

Pirater! - - Innehåll -

Upp­täck san­ning­en ba­kom histo­ri­ens blod­törs­ti­ga pi­ra­ter.

På 1600-ta­let kun­de den hems­ka sy­nen av pi­ra­ter­nas dödskal­le­flag­ga ja­ga skräck i även de mo­di­gas­te sjö­män. Pi­ra­ter ha­de fun­nits så länge som män­ni­skor seg­lat, men vid den här ti­den bör­ja­de de verk­li­gen spri­da skräck över ha­ven.

Ko­lo­ni­se­ring­en av den nya värl­den och upp­koms­ten av slav­han­deln in­ne­bar att det myll­ra­de av rikt las­ta­de han­dels­far­tyg på ha­ven, och många män och kvin­nor val­de livet som kri­mi­nel­la till sjöss. Och vil­ket liv det var! En flas­ka rom till fru­kost och en yp­pig dam till kvälls­mat, och där­e­mel­lan da­gar med jakt på far­tyg och upp­del­ning av by­ten i pi­rat­ham­nar.

Des­sa skurk­näs­ten, göm­da på öar i Kari­bi­en och In­dis­ka oce­a­nen, tjä­na­de som ut­gångs­punkt för rä­der mot fi­en­de­pos­ter och han­dels­far­tyg. Här kun­de pi­ra­ter­na re­pa­re­ra si­na far­tyg bort­om flot­tor­nas va­kan­de ögon, me­dan värds­hus, spel­hal­lar och bor­del­ler gav väl­kom­met and­rum till pi­ra­ter som va­rit till sjöss i må­na­der.

Allt ef­tersom blev pi­ra­ter­nas till­va­ro bå­de enkla­re och lön­sam­ma­re. Sjö­män­nen viss­te att de här ban­di­ter­na var skick­li­ga, väl­be­väp­na­de, och vil­li­ga att ris­ke­ra allt – chan­sen att be­seg­ra dem var li­ten. Far­tyg som gjor­de mot­stånd gavs ing­en nåd, så de­ras bäs­ta val var att his­sa en vit flag­ga och ge upp.

Ef­ter­hand som pro­ble­met med pi­ra­ter­na väx­te bör­ja­de dock han­dels­för­e­ning­ar­na att ta sa­ken i eg­na hän­der och ut­rus­ta be­väp­na­de far­tyg på egen be­kost­nad för att skyd­da han­deln. Des­sa far­tyg, un­der be­fäl av «ka­pa­re», var be­myn­di­ga­de av re­ge­ring­ar att an­fal­la fi­ent­li­ga far­tyg. Un­der årens lopp blev skill­na­den mel­lan ka­pa­re och pi­ra­ter allt otyd­li­ga­re.

I en värld där he­la ur­sprungs­be­folk­ning­ar utro­ta­des el­ler fängs­la­des, re­pre­sen­te­ra­de pi­rat­li­vet fri­het och de­mo­kra­ti. Fres­tel­sen med al­la by­ten un­der sjörö­veri­ets guld­ål­der är lätt att för­stå.

«Far­tyg som gjor­de mot­stånd gavs ing­en nåd, så de­ras bäs­ta val var att ge upp.»

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.