Pi­ra­ter mot ka­pa­re

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Han­dels­far­tyg var ett fres­tan­de mål. Det var eng­els­män­nen som först för­ord­na­de ka­pa­re att skyd­da last på far­tyg un­der färd, ge­nom att ge dem till­stånd att an­fal­la al­la far­tyg som kun­de ut­gö­ra ett hot. Istäl­let för lön fick ka­par­na er­sätt­ning i form av an­de­lar av för­tjäns­ten, och grän­sen mel­lan sjö­rö­veri och ka­pe­ri blev då san­ner­li­gen otyd­lig.

Yt­ligt sett var skill­na­den mel­lan de två yr­ke­na solklar. Pi­ra­ter var kri­mi­nel­la som age­ra­de på egen hand, me­dan ka­pa­re ar­be­ta­de på or­der av kro­nan. Ge­nom att tillå­ta ka­pa­re att an­fal­la spanska far­tyg, kun­de Eli­sa­bet I för­ne­ka all di­rekt in­bland­ning, och än­då få en an­del av för­tjäns­ten. Bland hen­nes «sjö­björ­nar», som de kom att kal­las, fanns Fran­cis Dra­ke och Wal­ter Ra­le­igh, men span­jo­rer­na såg dem helt en­kelt som stat­ligt spons­ra­de pi­ra­ter. Många kap­te­ner och be­sätt­ning­ar väx­la­de mel­lan ka­pa­re och pi­ra­ter be­ro­en­de på hur den in­ter­na­tio­nel­la si­tu­a­tio­nen såg ut.

Många ka­pa­re ad­la­des, men någ­ra ha­de in­te rik­tigt den tu­ren. År 1701 häng­des Wil­li­am

Kidd för sjö­rö­veri. Han ha­de satt se­gel många år ti­di­ga­re med ett re­ge­rings­upp­drag att ku­va pi­ra­ter i In­dis­ka oce­a­nen. Här, som så många and­ra ka­pa­re vid den­na tid, bör­ja­de han plund­ra ut­länds­ka far­tyg ur­skill­nings­löst. Det grod­de dock en kon­flikt bland hans be­sätt­ning. När de ho­ta­de med my­te­ri slog han till far­ty­gets ka­non­jär i hu­vu­det så att han fick en lång­sam, plåg­sam död. När Kidd åter­vän­de till Kari­bi­en ha­de han stämp­lats som pi­rat, och ar­re­ste­ra­des och sän­des till­ba­ka till Eng­land. Ef­ter att han av­rät­tats, häng­des hans kropp upp över flo­den Them­sen som var­ning till bli­van­de pi­ra­ter.

Med upp­gift att hål­la ha­ven säk­ra blev ka­par­na li­ka bru­ta­la som pi­ra­ter­na själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.