DET VÄLUPPFOSTRADE HU­SET

Ar­ki­tekt­fa­mil­jen från Mi­la­no le­ta­de egent­li­gen som­mar­hus men blev i stäl­let med ett ho­tell i ma­gis­ka Galli­po­lis ur­gam­la grän­der.

Plaza Deco - - Innehall - Text Ro­ber­ta Angeli­ni fo­to Andrea Mar­ti­ra­don­na

I en li­ten gränd i Galli­po­li lig­ger hu­set som för­vand­la­de ar­ki­tekt­fa­mil­jen från Mi­la­no till ho­tel­lä­ga­re.

Sa­len­to – är den lång­sträck­ta halvön i den vack­ra re­gi­o­nen Pug­lia, land­rem­san mel­lan Adri­a­tis­ka och Jo­nis­ka ha­vet, den så kal­la­de hä­len på den ita­li­ens­ka stö­veln. Här finns bort­glöm­da plat­ser, gam­la kul­tu­rer, en bland­ning av dof­ter, fär­ger och sma­ker. Italien när det är som mest in­ten­sivt.

De char­mi­ga små by­ar­na med si­na vi­ta hus lig­ger ut­sprid­da längs kus­ten och bi­drar till om­rå­dets uni­ka skön­het. Galli­po­lis hi­sto­ris­ka cent­rum lig­ger på en ö, för­bun­den till fast­lan­det med en bro. Sta­den om­ges av en fäst­ning från 1400- ta­let och har tät be­byg­gel­se – en för­vir­rad sam­ling hus och grän­der en­ligt då­ti­da ori­en­ta­lis­ka nor­mer. Här finns bo­stads­läng­or, pa­lats, in­ner­går­dar och grän­der som ald­rig le­der till nå­got rik­tigt torg, ut­an sna­ra­re ge­nom fler sten­lag­da går­dar.

I Galli­po­lis me­del­ti­da cent­rum finns ett hus, en gång i ti­den till­hör­dan­de en lom­bar­disk fa­milj, som i dag har byggts om till en ro­gi­van­de oas. Ma­gin har hit­tat till­ba­ka till 1600- tals­hu­set, trots att många mo­der­na fa­ci­li­te­ter har till­kom­mit.

– Vi le­ta­de ef­ter ett se­mester­hus till familjen, och då vi all­tid har fa­sci­ne­rats av hi­sto­ris­ka plat­ser drogs vi till det här mag­ni­fi­ka 1600- tals­hu­set, un­dan­gömt i den gam­la stads­de­len. Ty­värr var det all­de­les för stort för ba­ra vår fa­milj med tre barn. Då dök plöts­ligt en idé upp om att de­la med oss av vå­ra se­mesterupp­le­vel­ser. Jag tog mig ge­nast an ut­ma­ning­en att re­no­ve­ra hu­set, be­rät­tar äga­ren Jaco­po De Car­lo, ar­ki­tekt och en av grun­dar­na av stu­di­on DeCar­loGu­al­la i Mi­la­no, som själv har ar­be­tat med re­stau­re­ring­en.

Bygg­na­den har en klas­sisk in­ner­gård, och på förs­ta vå­ning­en finns en stor båg­for­mad öpp­ning i fa­sa­den. En ter­rass vet­ter mot den lil­la ga­tan. Den ur­sprung­li­ga struk­tu­ren och plan­lös­ning­en har be­va­rats, men själv­klart har myc­ket mo­der­ni­se­rats för att till­go­do­se da­gens be­hov. Runt det sto­ra var­dags­rum­met, med ett sex me­ter högt stjärn­for­mat tak, lig­ger sex rum, ett ge­men­samt kök och till­hö­ran­de ut­rym­men. Hu­sets själ är det ge­men­sam­ma säll­skaps­rum­met, där man kan ta emot gäs­ter och um­gås

el­ler ba­ra kopp­la av en ak­ti­vi­tets­fylld dag till lands el­ler sjöss.

Fär­ger­na är ty­pis­ka för Sa­len­to och fak­tum är att de är ex­akt sam­ma fär­ger som en gång i ti­den pryd­de väg­gar­na. Un­der re­stau­re­ring­en kom de gam­la färg­lag­ren fram och i dag ser man re­sul­ta­tet av en un­der­fun­dig bland­ning av to­ner i fin kon­trast till det vi­ta ta­ket. Spe­ci­al­de­sig­na­de möb­ler och mo­der­na in­red­nings­de­tal­jer kom­plet­te­rar den hi­sto­ris­ka ar­ki­tek­tu­ren väl, ut­an att sti­lar­na be­hö­ver täv­la med varand­ra. I stäl­let ska­pas en säll­synt, na­tur­lig och myc­ket be­hag­lig mil­jö.

En ny ter­rass med tre oli­ka ni­vå­er högst upp på pa­lat­set på­min­ner om en hi­sto­risk ut­kiks­post och blir till en my­sig in­redd ute­plats. Här nju­ter man av den fan­tas­tis­ka ut­sik­ten över ha­vet och Galli­po­lis tak- åsar. De spän­nan­de in­te­ri­ö­rer­na, där tra­di­tio­nel­la de­tal­jer blan­das med de­sign­fö­re­mål, för­stär­ker hel­hets­in­tryc­ket av hu­set.

– Vi har gäs­ter från he­la värl­den. Ibland kö­per jag en stor fisk ne­re i ham­nen ti­digt på mor­go­nen och la­gar den till mid­dag, och vi du­kar bor­det på ter­ras­sen och äter till­sam­mans med vå­ra gäs­ter. Vi har döpt vårt bed and bre­ak­fast till Ca­sa Ga­la­teo. Ga­la­teo be­ty­der eti­kett, och syf­tar på vik­ten av att upp­fö­ra sig väl mot varand­ra, nu när vi de­lar hu­set med många and­ra, sä­ger Jaco­po De Car­lo, som i lik­het med öv­ri­ga familjen tyc­ker så myc­ket om det här hu­set och den spe­ci­el­la plat­sen att de har bör­jat tän­ka på att läm­na Mi­la­no för gott.

» Vi är fa­sci­ne­ra­de av hi­sto­ris­ka plat­ser och drogs till det här mag­ni­fi­ka hu­set. «

En ter­rass vet­ter mot den lil­la ga­tan.

1600- tals­hu­set lig­ger un­dan­gömt på en li­ten ga­ta i den gam­la stads­de­len. s

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.