drott­ning­ens pri­va­ta pär­lor

Hon re­ser kon­stant, är ut­bil­dad ar­ki­tekt och upp­vux­en på fa­mil­jens le­gen­da­ris­ka jet­set­ho­tell. Här de­lar Ma­rie- Lou­i­se Sciò med sig av si­na främs­ta in­spi­ra­tions­käl­lor.

Plaza Deco - - Innehall - Text ri­kard lind FO TO bo­bo Olsson

Jet­set- arv­ta­gers­kan Ma­rie- Lou­i­se Sciò de­lar med sig av si­na fa­vo­rit­stäl­len.

Tax­ar­na Ga­la och Ju­li­an tar emot i vå­ning­en i Gi­a­ni­co­lo, nä­ra Tras­te­ve­re, i Rom. Kort där­ef­ter kom­mer mat­te Ma­rie- Lou­i­se Sció i kha­kishorts och de­nim­skjor­ta, kläd­samt brun­bränd och av­slapp­nad ef­ter tre må­na­der som­mar­le­dig­het vid det le­gen­da­ris­ka ho­tel­let Il Pel­li­ca­no, som hen­nes fa­milj äger, privat be­lä­get vid ha­vet i söd­ra Tosca­na.

Fem­rums­lä­gen­he­ten har en har­mo­nisk flö­dan­de plan­lös­ning och en mag­ni­fik ut­sikt över Rom från ter­ras­sen.

– Jag är en suc­ker för ut­sik­ter, sä­ger Ma­rie- Lou­i­se. In­nan jag köp­te den här tit­ta­de jag på lä­gen­he­ter i de gam­la stads­de­lar­na i cent­rum men de var för mör­ka – jag be­hö­ver verkligen lju­set och ut­sik­ten.

Hu­set från sex­tio­ta­let har fi­na tids­ty­pis­ka de­tal­jer i port och trapp­hus. Även möble­mang­et fång­ar ens upp­märk­sam­het; mo­der­na­re och an­språks­lö­sa­re än vad man fö­re­stäl­ler sig en ro­mersk aris­to­kra­två­ning, med sto­lar av Philip­pe Starck till Ee­ro Saa­ri­nens mat­bord, Har­ry Ber­to­i­as di­a­mant­stol och en få­tölj av Mi­es van der Ro­he. Ovan­för sof­fan hänger ett stort fo­to­gra­fi av Ju­er­gen Tel­ler. På ski­van till det sto­ra mat­bor­det när­mast ter­ras­sen har Ma­rie- Lou­i­se och hen­nes son Um­ber­to i ett ögon­blick av in­spi­re­rad in­gi­vel­se själ­va må­lat ett möns­ter, som ing­en in­blan­dad part på ett över­ty­gan­de sätt kan för­kla­ra vad det fö­re­stäl­ler. Bor­det fun­ge­rar som ping­is­bord när an­dan fal­ler på.

– Det är en blan­dad stil där sum­man är jag, för­kla­rar Ma­ri­eLou­i­se. Det är ing­et märk­vär­digt alls, gans­ka en­kelt och spar­samt mö­ble­rat egent­li­gen. Det ger en skön fri­hets­käns­la att in­te

över­ar­be­ta sa­ker och ting. Fram­förallt är det här jag. Jag blir ge­nu­int lyck­lig av att se mig om­kring här och om­ge mig med de här sa­ker­na och kän­na att de speg­lar min per­son­lig­het. Kons­ti­ga­re än så be­hö­ver det in­te va­ra. Jag läng­ta­de fak­tiskt hit den sista ti­den vid Il Pel­li­ca­no i som­ras.

Ma­rie- Lou­i­se Sció föd­des i Lon­don och bod­de där­ef­ter i Schweiz och USA in­nan hon kom till­ba­ka till Rom där hen­nes far är upp­vux­en. Hon har tre sys­kon och hen­nes mor är konst­när, född i New York med fransk- ir­ländskt på­brå. Hen­nes ita­li­ens­ke far har gjort en för­mö­gen­het som fas­tig­hets­ut­veck­la­re. Ma­rie- Lou­i­se själv har stu­de­rat in­red­nings­ar­ki­tek­tur vid Rho­de Is­land School of De­sign. Hon job­ba­de ett tag på ett stort ar­ki­tekt­kon­tor i New York, där­ef­ter ett li­te mind­re tag i Rom in­nan hon blev sin egen. Hon ha­de ba­ra in­rett någ­ra få hem när hon be­stäm­de sig för att själv sva­ra för re­no­ve­ring­en av Il Pel­li­ca­no, ett av Ita­li­ens, kanske till och med Eu­ro­pas, mest sä­ge­nom­spun­na ho­tell.

– Jag ha­de egent­li­gen in­te alls själv­för­tro­en­de nog att gö­ra det, be­rät­tar Ma­rie- Lou­i­se. Men pap­pa var väl­digt mo­dig och gav mig en bud­get och fri­het att gö­ra upp­da­te­ring­en av ho­tel­let – från vi­sit­kor­ten till svi­ter­na – som jag in­såg var helt nöd­vän­dig för att at­tra­he­ra en ny ge­ne­ra­tion gäs­ter. Så det var ba­ra att ta ett djupt an­de­tag och hop­pa in i pro­jek­tet.

Ma­rie- Lou­i­se är upp­vux­en på ho­tel­let La Pos­ta Vec­chia – ett 1600- tals­pa­lats ut­an­för Rom. Hen­nes far Ro­ber­to Sció köp­te först fas­tig­he­ten som pri­vat­bo­stad av den ame­ri­kans­ke ol­je­mil­jar­dären John Paul Get­ty – och se­dan det le­gen­da­ris­ka jet­set­göm­stäl­let Il Pel­li­ca­no. Nu är bå­da i fa­mil­jens ägo. Se­dan 2014 är Ma­rie- Lou­i­se vd för verk­sam­he­ten med pla­ner på att ex­pan­de­ra va­ru­mär­ket Il Pel­li­ca­no till att om­fat­ta fler ho­tell och re­stau­rang­er. Ny­li­gen star­ta­de hon ock­så upp en kon­sult­verk­sam­het i eget namn rik­tad mot ho­tell som sö­ker en ökad själ­full­het ge­nom ar­ki­tek­tur.

– Jag har ett rikt so­ci­alt liv på Il Pel­li­ca­no, sä­ger Ma­rie- Lou­i­se. Men jag mås­te ha ett liv ut­an­för de kret­sar­na ock­så, på enk­la stäl­len, el­ler helt privat. Jag be­hö­ver ett ba­lan­se­rat liv an­nars blir jag ga­len. He­la som­rar­na är jag på Il Pel­li­ca­no. Men på vin­tern är det tyst och jag pratar in­te på tre må­na­der.

Ma­rie Lou­i­se Sció ut­strå­lar en världs­van sval­het, men ger ock­så ut­tryck för en jord­nä­ra en­kel­het och en fi­lo­so­fisk in­tel­lek­tu­ell si­da. På sin ena hand­led har hon ta­tu­e­rat ” Be wa­ter” – som syf­tar på vatt­nets liv­gi­van­de har­mo­nis­ka egen­ska­per men ock­så dess obän­di­ga styr­ka och för­må­ga att for­sa fram runt al­la hin­der – och på den and­ra ” He­re now”. Hon sä­ger att hon helst bor på enk­la stäl­len, ” med en hink vat­ten som dusch”, på ex­o­tis­ka plat­ser när hon re­ser nå­gon an­nan­stans, även om fa­vo­rit­ho­tel­len som hon tip­sar om här är en upp­gra­de­ring där­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.