IKON

1960- ta­lets kult­kol­lek­tiv HI- grup­pen vil­le med ge­men­sam kraft sva­ra upp mot bå­de plast­sam­häl­let och den star­ka dans­ka trä­desig­nen.

Plaza Deco - - Innehall - Text Rik ard Lin d

1960- ta­lets kult­kol­le­tiv HI- grup­pen vil­le med ge­men­sam kraft sva­ra upp mot bå­de plast­sam­häl­let och den star­ka dans­ka trä­desig­nen. Text RI KARD LI ND

Det på­går ( till den 19 no­vem­ber) en ut­ställ­ning på ArkDes i Stock­holm som du ab­so­lut bör se. Den hand­lar om den så kal­la­de HI- grup­pen som bil­da­des 1957 och som mest be­stod av 16 form­gi­va­re, konst­hant­ver­ka­re och in­red­nings­ar­ki­tek­ter: sär­ling­en John Kan­dell och den i dag högt ak­ta­de stol­nes­torn Åke Ax­els­son, in­red­nings­ar­ki­tek­ter­na Hans Jo­hans­son, Erik Karl­ström, Hans Kem­pe, Thea Le­on­hard, Lars- Erik Ljung­löf, Stig Lönngren och Stig Åke Nor­dell, snic­kar­mäs­tar­na An­ders Berglund, Lars Larsson, Erik Lind­gren och Da­vid Sjölin­der samt ta­pet­serar­mäs­tar­na Gös­ta Eng­ström och Åke Nils­son. Hol­ger Jo­hans­son var grup­pens plåtslagar­mäs­ta­re.

HI- grup­pen var verk­sam un­der he­la 1960- ta­let, ett de­cen­ni­um präg­lat av po­li­tiskt en­ga­ge­mang och plast­för­äls­kad sli­toch-släng- pro­duk­tion. Det var ock­så en tid då det in­te ver­ka­de fin­nas nå­gon hejd på den dans­ka mö­bel­kons­ten där en upp­sjö av form­gi­va­re bril­je­ra­de med ut­sökt trä­hant­verk över­satt till mo­der­na lin­jer och idéer, ett om­rå­de med även stol­ta svens­ka anor men där vi ha­de tap­pat fart.

HI- grup­pen vil­le sva­ra upp mot det­ta. Den för­sök­te åter­uppli­va den svens­ka mö­bel­kons­ten och sät­ta hant­ver­ket i cent­rum igen. Ge­nom att fö­ra sam­man in­red­nings­ar­ki­tek­ter och mö­bel­form­gi­va­re ti­digt i den kre­a­ti­va pro­ces­sen vil­le kol­lek­ti­vet ska­pa möj­lig­he­ter att ex­pe­ri­men­te­ra ut­an att be­hö­va oroa sig för kom­mer­si­el­la för­ut­sätt­ning­ar. Det fanns konst­när­li­ga am­bi­tio­ner som tog sig ut­tryck i oli­ka ut­ställ­ning­ar och num­re­ra­de upp­la­gor, men tan­ken var ock­så att för­med­la hant­ver­ket ge­nom in­dust­ri­ell pro­duk­tion.

HI- grup­pen var verk­sam till 1970. Ar­vet är in­tres­sant och re­le­vant på fle­ra sätt. Gra­den av hant­verk är hög och de­sig­nen känns bit­vis för­vå­nans­värt in­ter­na­tio­nell. In­te minst var idén om att fö­ra sam­man oli­ka kun­ska­per som för­stärks i en ” su­per­grupp” en fö­re­gång­a­re till da­gens No­te, Form Us With Lo­ve och and­ra – vil­ket vi sä­kert kom­mer att se än­nu mer av fram­ö­ver.

Få­tölj i lac­ke­rat platt­stål och lä­der av John Kan­dell och Hol­ger Jo­hans­son.

Mat­grupp i lac­kad björk­ply­wood av Hans Jo­hans­son och An­ders Berglund. Skåp i lac­kad björk­ply­wood av Lars Larsson och Stig Lönngren.

Skriv­bord i ek av An­ders Berglund och Hans Jo­hans­son.

Grup­pen stäl­ler ut och pall av Ljung­löf, Sjölin­der och Kem­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.