MEDARBETARE

Plaza Deco - - Medarbetare -

2. ales­sa nd­ra sa lar is

Sty­list Ales­sand­ras fan­tas­tis­ka käns­la för färg och un­der­bart har­mo­niskt kom­po­ne­ra­de in­te­ri­ö­rer syns i ma­ga­sin som Milk, El­le De­cor, Living, Ca­sa Vo­gue och Ide­at. Dess­utom ar­be­tar hon re­gel­bun­det för fö­re­tag som Za­not­ta, Pol­tro­na Frau, Le­ma och Bult­haup. Hon är ut­bil­dad vid Milanos de­sig­nu­ni­ver­si­tet Po­li­tecni­co och dri­ver sin egen stu­dio i Mi­la­no. För Pla­za De­co har hon trum­mat ihop någ­ra av Milanos främs­ta stil­bil­da­re.

3. IVAN CAR­VAL­HO

Skri­bent Ivan kom­mer från Ka­li­for­ni­en, USA. Han på­bör­ja­de sin jour­na­lis­tis­ka ba­na på Wi­red ma­ga­zi­ne i San Francisco. Nu är han ett väl­känt an­sik­te i Brer­a­kvar­te­ren i Mi­la­no där han bor och har koll på mins­ta vä­sent­lig­het. I Italien job­ba­de han för In­ter­na­tio­nal He­rald Tri­bu­ne och Domus, in­nan han 2007 blev Mo­nocles fas­ta kor­re­spon­dent. I det här num­ret av Pla­za De­co skär­skå­dar Ivan su­pe­rar­ki­tek­ter­na Mar­can­te- Tes­ta från Tu­rin.

4. DANILO SCARPATI

Fo­to­graf Danilo väx­te upp i Sy­di­ta­li­ens­ka Ne­a­pel. Ef­ter ex­a­men från the Royal Academy of Fi­ne Arts flyt­ta­de han till New York där han as­si­ste­ra­de ett fler­tal le­dan­de fo­to­gra­fer in­nan han bör­ja­de på egen hand. Nu de­lar han sin tid mel­lan New York och Mi­la­no och fo­to­gra­fe­rar för tid­ning­ar och ma­ga­sin som New York Ti­mes, Va­ni­ty Fair och Wall Stre­et Jour­nal Ma­ga­zi­ne. Till upp­drags­gi­var­na hör ock­så Da­zed and Con­fu­sed, Vo­gue, W Ma­ga­zi­ne och Ten Ma­ga­zi­ne. I det här num­ret av Pla­za De­co por­trät­te­rar Danilo fö­re­ta­get Ales­si och dess kre­a­ti­va chef Al­ber­to Ales­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.