Stol och skulp­tur

Plaza Deco - - I Framkant -

Kärt barn har många namn, CH24 låter som en ke­misk be­teck­ning så vi nö­jer oss med Y- sto­len. Pla­za De­co sy­nar vad som gör Hans J. Weg­ners klas­si­ker från 1950 till en av värl­dens mest sprid­da sto­lar.

Sitt still Un­der­håll­nings­in­dus tri YKej­sa­ren är va­ken Åtrå­värt och ång­böjt YDel­prov Mass ivt för mass or­na Sti­ligt styc­ke YTid för kva­li­tet Be­känn färg

Sit­sen vävs för hand i fa­bri­ken och av 120 me­ter pap­pers­snö­re. Sa­m­ar­be­tet mel­lan Hans J. Weg­ner och Carl Han­sen & Son in­led­des 1949. Re­dan året ef­ter till­kom sto­lar­na CH22, CH23, CH24 och CH25. Två av des­sa är fort­fa­ran­de i pro­duk­tion, Y- sto­len och den väv­da vil­sto­len CH25. sto­lens pap­pers­snö­re till­ver­kas av pap­per från håll­bart skogs­bruk. Det bi­o­lo­giskt ned­bryt­ba­ra snö­ret får en tunn vax­be­lägg­ning för att un­der­lät­ta un­der­hål­let. Att sto­len är till­ver­kad i mas­sivt trä be­hövs för­mod­li­gen in­te sä­gas, däremot att sto­len le­ver ett smak­fullt lyx­liv på värl­dens fi­nas­te ho­tell och re­stau­rang­er, från Nimb i Dan­mark till The Na­tio­nal Art Cen­ter i Ja­pan. Weg­ner var klar­tänkt och kom­bi­ne­ra­de gär­na tra­di­tio­nel­la for­mer med mo­der­na me­to­der – som i Y- sto­len, in­spi­re­rad av gam­la ti­ders ki­ne­sis­ka kej­sar­sto­lar. sto­len var ett de­sign­mäs­sigt ge­nom­brott av många go­da an­led­ning­ar. En av de mest ta­lan­de ex­emp­len är det ång­böj­da rygg­stö­det. Med sto­len tog sto­lar­nas Ki­er­ke­gaard, den­na sit­tan­dets dans­ka fi­lo­sof, ett stort steg fram­åt ge­nom att kon­stru­e­ra en stol med rygg­stöd och arm­stöd i ett en­da styc­ke. Sto­len, el­ler ska vi sä­ga tro­nen i ditt var­dags­rum, be­står av 14 oli­ka de­lar och mon­te­ring­en krä­ver över 100 se­pa­ra­ta pro­duk­tions­steg. Att Weg­ner blott var i 35- års­ål­dern när han gjor­de sitt livs verk är även det smått fa­sci­ne­ran­de – och pro­vo­ce­ran­de om man så vill. Kva­li­tet tar tid. När det kom­mer till att ska­pa den om­slu­tan­de, väv­da sit­sen tar det en tim­me för en er­fa­ren vä­va­re. En sak är sä­ker, Y- sto­len var på många sätt fö­re sin tid, men där and­ra ny­da­nan­de konst­verk har mötts med skep­sis blev Hans J. Weg­ners kol­lek­tion ett publikt ge­nom­brott di­rekt. Sto­len finns i 25 ku­lö­rer ba­se­ra­de på Weg­ners egen pa­lett. Han an­vän­de of­ta färg i de­sign­pro­ces­sen och må­la­de gär­na si­na pro­to­ty­per vi­ta för att få en bätt­re käns­la för for­men. Men han an­vän­de ock­så ku­lö­rer som ett verk­tyg för att ska­pa ba­lans mel­lan form och funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.