Stylts stil­säk­ra sa­go­be­rät­ta­re

In­spi­re­rad av så­väl Wes An­der­son som Dosto­jev­ski ser­ve­rar Erik Nis­sen Jo­han­sen stil­sä­ker sto­ry­tel­ling. Grun­da­ren av Stylt pa­ke­te­rar ho­tell och re­stau­rang­er med det vack­ras­te som finns – histo­rie­be­rät­tan­de.

Plaza Deco - - I Framkant -

Vad är du mest nöjd med i din kar­riär?

– Att ha haft så kul och än­då ha fått be­talt för det. Vi har va­rit pi­on­jä­rer ge­nom att eta­ble­ra be­grep­pet sto­ry­tel­ling i bå­de re­stau­rang- och ho­tell­nä­ring­en. I dag är det en själv­klar del i ska­pan­det av fram­gångs­ri­ka verk­sam­he­ter. Den störs­ta ut­ma­ning­en hit­tills?

– Som för många ban­bry­ta­re att över­ty­ga po­ten­ti­el­la upp­drags­gi­va­re att vå­ga tän­ka nytt och an­norlun­da. I bör­jan ban­ka­de vi hu­vu­det i väg­gen, men för var­je nytt pro­jekt blev det lät­ta­re. En ut­ma­ning är ock­så att för­stå och tol­ka bygg­pro­ces­sen i Du­bai jäm­fört med Tyskland och Ka­na­da, att lä­ra sig lo­kal ko­dex, lag­stift­ning och he­la den kul­tu­rel­la di­men­sio­nen. Ett handslag be­ty­der in­te sam­ma sak runt om i värl­den. Vad har vi­sat sig va­ra det ro­li­gas­te pro­jek­tet?

– Det lig­ger för­hopp­nings­vis i fram­ti­den, men som ex­em­pel glöm­mer jag ald­rig Sto­ra ho­tel­let i Fjäll­bac­ka. Det var förs­ta gång­en vi fick gå all- in kom­pro­misslöst i ett stort pro­jekt. Det är ock­så svårt att in­te näm­na Joe Fa­rel­li’s, vårt sto­ra ge­nom­brott på hem­ma­plan. Vå­ra nya ho­tell Hu­us i Schweiz har ock­så va­rit fan­tas­tiskt ro­li­ga. Det är ju ett kon­ser­va­tivt land där ett ho­tell ska se ut på ett visst sätt. Där blev vi re­vo­lu­tio­nä­rer. Den kräs­na Gstaad- publi­ken blev helt till sig av vår av­slapp­na­de ” ap­pro­ach”. Ett pin­färskt ex­em­pel är de tre re­stau­rang­kon­cep­ten vi ska­pat för Le­go på de­ras LE­GO ® House som in­vigs 28 sep­tem­ber. Du val­de att stu­de­ra i Flo­rens, var­för?

– Flo­rens är den mo­der­na ti­dens vag­ga. Det var där re­näs­san­sen star­ta­de ef­ter 800 år av mörk me­del­tid, med Lo­ren­zo de' Me­di­ci och hans idéer om att lå­ta män­ni­skor med oli­ka yr­ken gnug­ga si­na hjär­nor. En bro som ska­pats av en in­gen­jör till­sam­mans med en konst­när blir en bätt­re bro. På Stylt job­bar vi på sam­ma sätt ge­nom att blan­da re­klam­folk med ar­ki­tek­ter. Det slår gnis­tor ibland men den kre­a­ti­va höj­den blir hög­re. Mest spän­nan­de pro­jekt ur ett sto­ry­tel­ling- per­spek­tiv?

– Ut­an tve­kan vårt förs­ta pro­jekt i Sankt Pe­ters­burg, de­sign­ho­tel­let So­nya för Re­val Ho­tels. Ge­nom att lå­ta Dosto­jevskis Brott och straff ge­nom­sy­ra he­la kon­cep­tet ska­pa­de vi ett ho­tell där sta­dens in­vå­na­res stolt­het av att va­ra Ryss­lands kul­tur­hu­vud­stad ock­så blev det emo­tio­nel­la ar­gu­men­tet för att be­sö­ka ho­tel­let. Bo­kens stäm­ning åter­speglas i all in­red­ning, från golv och mat­tor till tak­lam­por och säng­him­lar. Det var fan­tas­tiskt att se hur sta­dens in­vå­na­re verkligen tog ho­tel­let till si­na hjär­tan – al­la, från borg­mäs­ta­rin­nan till Dosto­jevskis nu­ti­da släk­ting­ar. Ho­tell el­ler re­stau­rang, vad är lik­he­ter­na och skill­na­der­na?

– Bå­da hand­lar om att ge gäs­ter­na en min­nesvärd upp­le­vel­se utö­ver mat och sömn. Skill­na­den är i viss mån att med en re­stau­rang kan man tillå­ta sig gå än­nu läng­re. En ge­nom­snitts­per­son går of­ta­re på

re­stau­rang än bor på ho­tell och där­för kan det va­ra värt att läg­ga mer krut på re­stau­rang­en, även i ett ho­tell. Du har vun­nit fle­ra pri­ser, vil­ket är dig mest kärt?

– Det var gans­ka häf­tigt när UNESCO ring­de och be­rät­ta­de att vi gjort det bäs­ta ho­tel­let i Eu­ro­pa en­ligt FN: s or­gan för kultur, ut­bild­ning och forsk­ning. Ditt mest fil­mis­ka pro­jekt?

– Jag väl­jer fak­tiskt Sto­ra ho­tel­let i Umeå med till­hö­ran­de Gott­hards krog. De­ko­ren, at­tri­bu­ten, de snirk­li­ga kor­ri­do­rer­na, färg­sätt­ning­en, ma­te­ri­al­va­len och den lätt sur­re­a­lis­tis­ka stäm­ning­en – allt det ger käns­lan av att man agerar i en film av Wes An­der­son el­ler nån gam­mal klas­si­ker från för­ra år­hund­ra­det. Upp­dra­get var att re­no­ve­ra stans älds­ta ho­tell, från bör­jan ett sjö­mans- och kap­tens­ho­tell. Vi an­vän­de oss av histo­ri­en ut­an att gö­ra ett museum. Vi­sio­nen läng­re fram, nu när du ut­rät­tat så myc­ket?

– Jag är en ho­tell- och re­stau­rang­de­sig­ner fång­ad i en fis­ka­res kropp. Ett av må­len är att kun­na fis­ka än­nu li­te till.

Se­ashells, Gott­hards krog. Spe­di­tion Sveits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.