Petrus Pal­mér

Så här långt Det känns som att han har hit­tat hem. In­te ba­ra för att hans in­red­nings­fö­re­tag he­ter just så, ut­an för att det finns ett lugn kring Hem och en spän­nan­de fram­tid som står för dör­ren.

Plaza Deco - - I Framkant -

Var­för star­ta­de du Hem?

– Jag är ut­bil­dad in­du­stri­de­sig­ner och grun­da­de di­rekt ef­ter stu­di­er­na de­signstu­di­on Form us with lo­ve med Jonas Pet­ters­son och John Löf­gren. Vi drev stu­dio i näs­tan tio år, med upp­drag för klas­sis­ka mö­bel­fö­re­tag som ita­li­ens­ka Cap­pel­li­ni och Ikea. Ju mer er­fa­ren­het jag fick av bran­schen, desto mer in­såg jag be­ho­vet av nytänk. Mö­bel­in­du­strin har stag­ne­rat i en dis­tri­bu­tions­ked­ja med åter­för­säl­ja­re och agen­ter i fle­ra led, vil­ket gör att pri­ser­na är upp­blåsta och man får vän­ta i åt­ta vec­kor på sin sof­fa. Jag såg att det fanns ett up­pen­bart be­hov av ny­da­ning.

Känns det som om Hem har, så att sä­ga, hit­tat hem nu?

– Hem blev ti­digt upp­köpt av ett ame­ri­kansk fö­re­tag upp­bac­kat av väl­kän­da in­ve­ste­ra­re, till ex­em­pel Niklas Zenn­ströms Ato­mi­co. De såg po­ten­ti­a­len i vårt bo­lag, ef­tersom det finns gans­ka få mö­bel-star­tups. Vi flyt­ta­de verk­sam­he­ten till Ber­lin och sat­te fart. Dessvär­re märk­te vi att vi drog åt oli­ka håll, där vå­ra ame­ri­kans­ka part­ners vil­le gö­ra en snabb re­sa, me­dan vi väg­ra­de kom­pro­mis­sa med kva­li­tet och de­sign. Jag har stor respekt för att kva­li­tet tar tid, sär­skilt om man ska gö­ra möb­ler som folk ska be­hål­la över tid. Där­för köp­te jag ut in­ve­sterar­grup­pen och flyt­ta­de till­ba­ka till Stock­holm. Nu är fö­re­tag åter ett obe­ro­en­de fö­re­tag som ägs och drivs av mig med ett par le­dan­de nyc­kel­per­so­ner.

Vad är ert uni­ka syn­sätt kring de­sign?

– Vi har tre väl­digt enk­la vär­den – de­sign, kva­li­tet och till­gäng­lig­het. Kol­lek­tio­nen ut­veck­las nä­ra värl­dens mest spän­nan­de form­gi­va­re, där­till läg­ger vi tid och ener­gi på att ma­te­ri­al, tek­nis­ka lös­ning­ar och hant­verk är av världs­klass. Sist ser vi till att vår dis­tri­bu­tion är så ef­fek­tiv och en­kel som möj­ligt. Vi vill hål­la ne­re kost­na­der­na och nå ut till så många som möj­ligt. I dag kan du kö­pa vå­ra pro­duk­ter di­rekt från vår hem­si­da i 34 län­der.

När du blic­kar bak­åt, vad kän­ner du för ti­di­ga­re pro­jekt?

– Jag är otro­ligt stolt över vad vi åstad­kom med Form us with lo­ve och hur Jonas och John ut­veck­lat stu­di­on se­dan vi de­la­de på oss. Även Tid Wat­ches och Baux, som bå­da tog av­stamp i Form us with lo­ve, har ut­veck­lats till lo­van­de de­sign­fö­re­tag. Jag är lyck­ligt lot­tad som får job­ba med så många duk­ti­ga män­ni­skor som de­lar pas­sio­nen för de­sign.

Är det vis­sa ma­te­ri­al som åter­kom­mer?

– På Hem ar­be­tar vi med många so­li­da ma­te­ri­al, såsom ek, val­nöt, ask, mar­mor, mäs­sing och kop­par. Vå­ra två tyg­le­ve­ran­tö­rer är två av värl­dens främs­ta och de har sin till­verk­ning i Hol­land och Nor­ge, bå­da med fo­kus på ull. Vi ar­be­tar även en hel del med ovan­li­ga ma­te­ri­al så som kork och emalj.

Vil­ken pro­dukt är du mest stolt över?

– Al­la pro­duk­ter har sin spe­ci­fi­ka be­rät­tel­se och till­bli­vel­se, så det blir svårt att rang­ord­na. Men just nu är jag väl­digt för­tjust i vår nya trä­stol Udon av Staf­fan Holm, som fick pris som årets bäs­ta stol, El­le De­co­ra­tion De­sign Awards ( reds. anm.), och som i min me­ning är en ny klas­si­ker!

Vad står på trös­keln här­näst för Hem?

– Vi har ny­li­gen flyt­tat in i vå­ra fan­tas­tiskt fi­na nya lo­ka­ler i Sven- Har­rys konst­mu­se­um i Vasa­par­ken. Här tar vi emot be­sök via tids­bok­ning. I no­vem­ber slår vi även upp por­tar­na till vår pop-up i New York – som för öv­rigt är vår störs­ta mark­nad. Det kom­mer bli en mil­stol­pe som vi hop­pas ska le­da till att än­nu fler de­sig­nin­tres­se­ra­de hit­tar oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.