våning med proveniens

Ett ny­gift par blå­ser ar­ki­tektri­tat nytt liv i aris­to­krat­fa­mil­jen Ag­nel­lis pa­rad­vå­ning i Tu­rin.

Plaza Deco - - I Framkant - Text & fo­to Helenio Barbetta/ Living In­si­de

In­om kons­ten pratar man om proveniens – ett konst­verks bak­grunds­hi­sto­ria som, när den kitt­lar, till och med kan öka vär­det på ver­ket.

– Vi viss­te ju att fas­tig­he­ten ti­di­ga­re har till­hört familjen Ag­nel­li, be­rät­tar Assun­ta Fi­la­re­to, som ny­li­gen flyt­ta­de in i vå­ning­en i Turins mest ef­ter­sök­ta de­lar med sin man Andrea Po­li.

Den le­gen­da­ris­ka in­du­stri­dy­nastin Ag­nel­li – ibland kal­lad “Ita­li­ens familjen Ken­ne­dy” – med bas i Tu­rin äger bland an­nat Fi­at, Fer­ra­ri och fot­bollsla­get Ju­ven­tus.

– Men Ag­nel­li­histo­ri­en var än­då mest en kul anek­dot, fort­sät­ter Assun­ta. När vi fick syn på lä­gen­he­ten ha­de hem­met stått tomt ett tag ef­ter en, tyc­ker jag, mind­re lyc­kad re­no­ve­ring ett par år ti­di- ga­re. Det fanns ingen­ting som påmin­de om vad som en gång va­rit, och ingen­ting med re­la­tion till den ur­sprung­li­ga lä­gen­he­ten.

– Vi föll för den vack­ra 1800- tals­bygg­na­den och för po­ten­ti­a­len till ett ori­gi­nellt hem med rymd och ljus, och ge­nom­tänk­ta de­tal­jer. Bå­de vi och arkitekterna såg en ge­nom­gri­pan­de re­no­ve­ring som en­da lös­ning­en.

Till sin hjälp tog Fi­la­re­to och Po­li sta­dens stjärnar­ki­tek­ter Andrea Mar­can­te och Ade­lai­de Tes­ta. Stor hän­syn togs till ar­ki­tek­tur, in­red­ning och de­tal­jer. De skulle ge hem­met sin per­son­lig­het till­ba­ka, i nä­ra sam­ar­be­te med Fi­la­re­to och Po­li. En stor ut­ma­ning vän­ta­de i den cir­ka 160 kvadrat­me­ter sto­ra vå­ning­en. Var­dags­rum­met vet­te mot ga­tan, en tra­di­tio­nell plan­lös­ning. Det be­höv­des änd­ra ef­tersom där in­te fanns till­räck­ligt med ljus. Det sto­ra

var­dags­rum­met skulle ha ut­sikt över in­ner­går­den, och sov­rum­men flyt­ta­des till bygg­na­dens fram­si­da. Det var ing­et li­tet pro­jekt.

– Flyt­ten av rum­men blev ut­gångs­punk­ten, be­rät­tar arkitekterna. Lä­gen­he­tens två än­dar skulle få spe­ci­fi­ka funk­tio­ner, där sov­rums­de­len bygg­des ut för att in­klu­de­ra sov­loft, ar­bet­sy­ta och om­kläd­nings­rum. Det rym­li­ga var­dags­rum­met skulle ge in­tryck av att va­ra helt öp­pet – ägar­na vil­le in­te de­la av rum­met. Men vi fö­re­drog att de­fi­ni­e­ra ut­rym­met på vårt sätt. Ge­nom att av­grän­sa sek­tio­ner­na för kök, mat­plats och sof­for. Men själv­klart är al­la lös­ning­ar re­sul­ta­tet av en di­a­log med kun­den. Vårt sätt att de­sig­na kom­mer från sam­ar­be­te. Vi ta­lar in­te om för kun­den hur den ska gö­ra!

Från struk­tu­ren som om­ger den lil­la en­trén går en me­tall­ram till kö­ket och de­fi­ni­e­rar ut­rym­met vi­su­ellt. Där­ef­ter fort­sät­ter ra­men att gui­da vägen till de se­pa­ra­ta var­dags­rums­de­lar­na.

– Tack va­re me­tall­ra­men har vi åter­ska­pat den struk­tur som sak­na­des. Den le­der ock­så på ett lek­fullt sätt blic­ken till det som är värt att se.

När det är möj­ligt an­vän­der arkitekterna från Tu­rin gär­na sig av vad de kal­lar ” ar­ki­tek­tur i ar­ki­tek­tur.” In­bygg­da ut­rym­men, som bör­jar med en myc­ket de­tal­je­rad rit­ning. Även ter­raz­zo­gol­ven de­fi­ni­e­rar de oli­ka ut­rym­me­na och föl­jer ett lik­nan­de de­sign­kon­cept. De­sig­nen be­står egent­li­gen av två ny­an­ser som vid be­hov rät­tar sig ef­ter varand­ra. Det är lätt att få en över­blick i des­sa lju­sa mil­jö­er. En per­son­lig in­red­ning ska­par en my­sig och ro­fylld di­men­sion, ut­an att kän­nas på­tving­ad. Men rum­mets har­mo­ni be­ror ock­så på en stra­te­gisk lös­ning.

– Pro­jek­ten ut­förs i oli­ka skikt, av­slö­jar Mar­can­te och Tes­ta. Det finns tre ni­vå­er – den förs­ta hand­lar om in­red­ning, den and­ra om me­tall­struk­tu­ren och den tred­je om in­del­ning och ut­smyck­ning.

– Vi gav rikt­lin­jer men inga be­gräns­ning­ar, för­kla­rar Fi­la­re­to. Nu är re­no­ve­ring­en klar – res­ten är upp till oss!

Kon­sol­bord och lam­pa i Mu­ra­noglas från sjut­ti­o­ta­let de­sig­nad av Alain De­lon från Mar­co Cap­pel­lo Gal­le­ry. Till hö­ger: Lyck­ligt lot­ta­de lä­gen­hets­in­ne­ha­va­re.

Trappan som le­der till mez­za­ni­nen och kon­to­ret har led­stäng­er i mäs­sing och järn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.