ho­tell

Plaza Deco - - I Framkant -

Sun­set To­wer Ho­tel

Ett land­mär­ke som på ett bril­jant sätt är tid­löst ge­nom­ar­be­tat och stil­mäs­sigt kon­se­kvent med sam­ma grädd­vi­ta, ro­sa och bei­ga färgska­la från spaav­del­ning­en till pent­housesvi­ten. www. sun­set­to­wer­ho­tel. com

De­etjen’s Big Sur Inn

Ru­stikt, unikt när­mast and­ligt frid­fullt i av­sak­nad av de fles­ta mo­der­na upp­kopp­lings­möj­lig­he­ter. Ska­pat av den nors­ka De­etjen- familjen på tret­ti­o­ta­let. www. de­etjens. com

The Gre­enwich

Strå­lan­de lä­ge i hjär­tat av Tri­beca på ned­re Man­hat­tan och med en in­red­nings­de­sign där ing­et rum är det and­ra likt. www. the­gre­enwich­ho­tel. com

So­ho House

Karak­tärs­full k- märkt bygg­nad i Mit­te med en fan­tas­tisk, aning­en de­ka­dent, in­red­ning. www. so­ho­house­ber­lin. com

Bul­ga­ri Ho­tel

Ut­märkt lä­ge och en un­der­bar egen träd­gård – en oas som får dig glöm­ma att du är i en av Ita­li­ens mest hek­tis­ka stä­der. www. bul­ga­ri­ho­tels. com

the Ro­se Ho­tel

Fo­to­gra­fen Glen Luch­ford har ring­at in en väl­digt tro­vär­dig, till­ba­ka­lu­tad och lätt­sam ka­li­for­nisk at­mo­sfär i sitt be­ach house. www. the­ro­se­ho­tel­ve­nice. com

Vil­la Feltri­nel­li

Gar da­sjön, Ita­li en

Högs­ta po­äng bå­de för skön­he­ten och kva­li­te­ten ut­i­från al­la tänk­ba­ra aspek­ter. www. villa­feltri­nel­li. com

Ho­tel La Per­la

Be­lä­get i Dolo­mi­ter­na med en här­lig fa­mil­jär at­mo­sfär, ru­stikt och ele­gant på sam­ma gång. www. ho­tel- la­per­la. it

La Pi­ne­ta

Raf­fi­ne­rad ba­lans mel­lan ele­gans och en­kel­het vid ha­vet längs den toskans­ka kus­ten. Fisk, skal­djur och den le­nas­te pas­tan i hän­der­na på mäs­terkoc­ken Lu­ci­a­no Zaz­ze­ri. www. la­pi­neta­di­zaz­ze­ri. it

L ´ Ar­ca

En­kel men ut­märkt fisk­re­stau­rang vid ha­vet ut­an­för Rom, vid stran­den Mac­ca­re­se.

Da en­zo al 29

Tra­di­tio­nellt ro­merskt kök med mo­dernt sin­ne­lag i Tras­te­ve­re . www. daen­zo­al29. com

Li­tro

Vin­bar i Mon­te­ver­de­kvar­te­ren med fo­kus på na­tur­vi­ner och med en li­ten bist­ro­del med fo­kus på enk­la, ro­bus­ta rät­ter på strå­lan­de lo­ka­la rå­va­ror. www. vi­ne­ri­a­li­tro. it

Per­cos­si Pa­pi

Spe­ci­al­till­ver­ka­de smyc­ken i hjär­tat av Rom. www. per­cos­si­pa­pi­s­to­re. com

Bom­ba

Skräd­dar­syd­da ko­sty­mer i Rom. www. cristi­na­bom­ba. com

Den toskans­ka skär­går­den na­tur­ligt­vis, in­te minst den lil­la ön Gi­an­nut­ri som är ma­gisk i full­må­ne. Jag äls­kar plat­ser med stor­sla­gen na­tur och få män­ni­skor. En vin­ter, då vå­ra ho­tell som van­ligt var stäng­da, bi­la­de jag tre vec­kor i Pa­ta­go­ni­en och det kom­mer för all­tid att va­ra en av de plat­ser som be­rör mig mest.

Det­sam­ma gäl­ler Lapp­land där jag sett norr­sken till­sam­mans med min son, och Skott­land som har ett land­skap som är som gjort för bil­se­mest­rar.

The Gre­enwich

Vil­la Feltri­nel­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.