KNOT

Plaza Deco - - I Framkant -

” Lam­pan för Saas In­stru­ments pre­sen­te­ras på Lon­don De­sign Fes­ti­val i sep­tem­ber där jag har en ljus­ut­ställ­ning och lan­se­rar en bok om mi­na ljus­pro­duk­ter med fo­to­gra­fen Bren­dan Aus­tin. Vi­sio­nen är att lam­pan kan an­vän­das som en­kilt ob­jekt för att be­ly­sa ett spe­ci­fi kt ob­jekt el­ler i grupp där den kan bil­da en rums­av­de­la­re. Men fram­förallt vill jag att lam­pan skall in­spi­re­ra till lek.” In­spi­ra­tions­käl­la: ” Mar­cel Wan­ders och hans Knotted Chair men även Pa­tri­cia Urqui­o­la och hen­nes form­giv­ning.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.