Erik An­ders­son

ERIK AN­DERS­SON AR­KI­TEKT­KON­TOR

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 Max Lambs For­ged Chair. Jag är fa­sci­ne­rad av hur han lyc­kas ut­vid­ga de­fi­ni­tio­nen av en stol. Han ex­pe­ri­men­te­rar med form­giv­ning­en och frå­gar, hur kan jag gö­ra den på ett nytt sätt? AR­KI­TEK­TUR  Junya Is­hi­ga­mi. Såg pre­cis hans ut­ställ­ning på Fon­da­tion Car­ti­er i Pa­ris och gil­la­de den väl­digt myc­ket – så pass myc­ket att jag öns­ka­de att jag ha­de ri­tat sa­ker­na själv. Fram­för allt gil­la­de jag hur han job­bar med mark och land­skap li­ka myc­ket som med ar­ki­tek­tu­ren; ar­ki­tek­tu­ren blev som ett land­skap.

IN­RED­NING

 Fon­da­zio­ne Pra­da i Mi­la­no av Rem Kool­haas. Fi­na de­tal­jer, ex­em­pel­vis bad­rum­men och his­sen som rör sig bå­de in­ne och ute. Jag gil­lar den ro­sa mar­morn i his­sen – lju­set bakom vi­sar på mar­morns halv­trans­pa­rens på ett ele­gant sätt.

Junya Is­hi­ga­mi på Fon­da­tion Car­ti­er.

Stol? Max Lamb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.