Mas­si­mo Bus­ter Mi­na­le

Eng­elsk­svensk grun­da­re av och form­gi­va­re för de­sign– och hem­in­red­nings­fö­re­ta­get Bus­ter + Punch.

Plaza Deco - - Medarbetare -

Fa­vo­rit i ute­möble­mang­et?

– Schäs­long­en SPOOL från RODA.

Fa­vo­ri­tres­mål?

– Ka­li­for­ni­en har allt, från surfingen i En­ci­ni­tas till att cam­pa i Yo­se­mite.

Var lig­ger ditt lant­stäl­le, vad är det bäs­ta med lant­liv?

– Har ing­et, ty­värr.

Fa­vo­rit- re­se­sätt?

– Mo­tor­cy­kel, i syn­ner­het på som­ma­ren.

Fa­vo­rit- re­se­min­ne?

– En piz­za på ga­tan och fot­bolls­spel i Ne­a­pel, där den ita­li­ens­ka si­dan av min släkt kom­mer ifrån.

En tu­rist­attrak­tion som är värd upp­stån­del­sen?

– Co­los­se­um i Rom.

Ing­et sä­ger som­mar som …?

– Att ba­da i en svensk sjö.

Ser fram emot i som­mar?

– Dof­ten av ny­klippt gräs, kal­la cock­tails och allt som är ut­om­hus.

Bäs­ta ho­tel­let?

– The Roo­ke­ry, Lon­don.

Bäs­ta re­stau­rang­en?

– Tay­lors ste­ak­house, Los Ang­e­les.

Bäs­ta ba­ren?

– The Blue Posts, So­ho – en av de all­ra sista vik­to­ri­ans­ka pu­bar­na i Lon­don.

Bäs­ta bu­ti­ken/ mark­na­den?

– Nowko­elln Flow­markt, Ber­lin.

Bäs­ta stran­den?

– Ha­na­lei be­ach, Kau­ai, Ha­waii.

Fa­vo­rit­ga­ta?

– Co­lum­bia Ro­ad, Sho­re­dit­ch, Lon­don – på en sön­dag.

Vad kö­per du of­tast med dig hem?

– Pre­sen­ter till min son.

Ser­ve­rings­vagn från Glos­ter.

Njut av li­te egen­tid bakom Za­not­tas snyg­ga skärm sig­ne­rad Castig­li­o­ni.

Klas­sis­ka LC3 i tå­lig kläd­sel, Cas­si­na.

SPOOL från Roda.

En­ci­ni­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.