na­tur­lig skön­het

Na­tur­lig vs syn­te­tisk skön­het

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Av Monica Jons­son

Du står där i va­ru­hu­set el­ler på apo­te­ket framför en enorm hyl­la med hud­vård, på jakt ef­ter en pro­dukt som är ef­fek­tiv, som ger ut­lo­va­de re­sul­tat ut­an att ska­da el­ler ir­ri­te­ra, och som känns be­hag­lig mot hu­den. Gär­na med en här­lig doft – men ut­an att va­ra allt­för syn­te­tisk, sam­ti­digt sä­ker att an­vän­da ut­an att ge upp­hov till al­ler­gi­er, röd hud el­ler klå­da. Helst ska för­pack­ning­en va­ra till­ver­kad i nå­got åter­vin­nings­bart ma­te­ri­al, gi­vet­vis ut­an att tum­ma på den lyx­i­ga käns­lan vid an­vänd­ning. Att det vi själ­va an­vän­der skul­le ha tes­tats på djur först är för många otänk­bart. Och, just det: ka­la­set får hel­ler in­te kos­ta för myc­ket. Mäng­der med eti­ket­ter kon­kur­re­rar om din upp­märk­sam­het med oli­ka fär­ger, typ­snitt och lovord som är svå­ra att vär­de­ra san­nings­hal­ten på, och in­ne­hålls­för­teck­ning­ar­na ger fö­ga väg­led­ning till den som in­te ar­be­tar som ke­mist.

Vad är egent­li­gen skill­na­den mel­lan eko­lo­gis­ka, na­tur­li­ga, och rentav syn­te­tiskt fram­tag­na skön­hets­pro­duk­ter, och vad är bäst att an­vän­da? Till att bör­ja med så kan vi kon­sta­te­ra att eko­lo­gisk skön­het in­te in­ne­bär att man mo­sar ner blom­mor och fruk­ter till en bland­ning fär­dig att ap­pli­ce­ras – även växt­ba­se­ra­de pro­duk­ter be­hö­ver be­hand­las och sam­man­stäl­las i ett labb för att va­ra säk­ra. Och om­vänt in­ne­bär in­te syn­te­tiskt fram­ta­gen hud­vård att man in­te an­vän­der sig av in­gre­di­en­ser som här­stam­mar från na­tu­ren; många va­ru­mär­ken är mer el­ler mind­re na­tur­li­ga ut­an att mark­nads­fö­ra sig som så­da­na.

Det finns ju egent­li­gen li­ka många hud­vårds­se­ri­er som det finns oli­ka ty­per av kon­su­men­ter, och jäm­för vi med nå­got så fun­da­men­talt som me­di­cin li­tar ju vis­sa av oss på ke­miskt fram­ställ­da ta­blet­ter, me­dan and­ra sö­ker sig till häl­so­kost­han­deln. Allt­så hand­lar det om en väl­digt spridd ef­ter­frå­gan för att mö­ta många oli­ka be­hov, sam­ti­digt som kos­me­tik­bran­schen stäl­ler strik­ta krav på till­ver­kar­na gäl­lan­de hur in­gre­di­en­ser får an­vän­das, vil­ka som får kal­la sig eko­lo­gis­ka och skyl­ta med cer­ti­fi­e­ring­ar, att mark­nads­fö­rings­di­rek­tiv följs och så vi­da­re. Al­la de här om­stän­dig­he­ter­na bil­dar till­sam­mans den djung­el som det är så lätt att gå vil­se i som kon­su­ment – men märk väl att det in­te är helt en­kelt för den and­ra si­dan hel­ler. Många gång­er när vi kän­ner oss lu­ra­de el­ler vil­se­led­da av en pro­dukt kan det i själ­va ver­ket hand­la om ord som in­te får an­vän­das då man istäl­let valt en miss­vi­san­de sy­no­nym, glo­ba­la re­gle­ring­ar el­ler pro­blem med en sä­ker in­gre­di­ens som än­nu in­te god­känts. Men visst fö­re­kom­mer så kal­lad green washing i viss ut­sträck­ning ock­så, det vill sä­ga pro­duk­ter som fram­står som mer grö­na än vad de är – nå­got som för­svå­rar yt­ter­li­ga­re för oss att gö­ra ett val.

När vi nu gett oss på att för­sö­ka att för­stå pro­ble­met med gräns­drag­ning­en mel­lan eko­lo­giskt och syn­te­tiskt, kon­sta­te­rar vi vi­da­re att mil­jötänk och håll­bar­hets­frå­gor hör all mo­dern pro­dukt­ut­veck­ling till – nå­got al­la se­ri­ö­sa ak­tö­rer vi pra­tat med, oav­sett in­gre­di­en­ser­nas ur­sprung, är rö­ran­de över­ens om.

Dans­ka mär­ket Nu­o­ri är ett 100 pro­cent na­tur­ligt va­ru­mär­ke som in­te mark­nads­för sig som ett eko­lo­giskt så­dant, trots att man an­vän­der na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser. Fo­kus lig­ger istäl­let på frä­schör, och pro­duk­ter­na till­ver­kas i små mäng­der i Dan­mark var tolf­te

vec­ka. Det uni­ka med kon­cep­tet är att man där­för ut­lo­var en över­läg­sen ef­fekt från na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser som in­te bryts ned över tid, och att pro­duk­ter­na all­tid är re­na – det vill sä­ga ut­an kon­ser­ve­rings­me­del och and­ra syn­te­tis­ka tillägg som nor­malt an­vänds för att för­länga li­vet på skön­hets­hyl­lan i bu­ti­ker­na.

Än­nu ett na­tur­ligt mär­ke med nytt tänk är Stop the wa­ter whi­le using me! som, pre­cis som nam­net av­slö­jar, tar sik­te på att mi­ni­me­ra vat­ten­för­bruk­ning­en i värl­den. Ar­ti­fi­ci­el­la dof­ter och fär­gäm­nen är bann­lys­ta, och de fles­ta pro­duk­ter­na är ve­gans­ka.

Na­tu­ren har myc­ket att er­bju­da i frå­ga om verk­sam­ma sub­stan­ser – fak­tum är att många in­gre­di­en­ser in­om både hud­vård och me­di­cin har ut­vun­nits ur äm­nen som finns i väx­ter. De eko­märk­ning­ar som finns fyl­ler en funk­tion för pro­duk­ter vars in­ne­håll är växt­ba­se­ra­de el­ler har na­tur­ligt ur­sprung. Men en­ligt Ka­ta­ri­na Me­san, nor­disk pro­dukt­chef för sa­longs­hud-vårds­mär­ket Exu­vi­an­ce som in­te har eko­cer­ti­fi­e­ring­ar men som sat­sar myc­ket på forsk­ning, kan pro­blem upp­stå när in­tryc­ket ges att eko­lo­giskt är bätt­re ur al­la syn­vinklar. Så be­hö­ver det nöd­vän­digt­vis in­te va­ra, och för­do­men att allt som in­te är märkt eko­lo­giskt per au­to­ma­tik är far­ligt stäm­mer in­te hel­ler.

– Eko­lo­giskt el­ler na­tur­ligt sä­ger nå­got om in­gre­di­en­ser­nas ur­sprung, men in­te om pro­duk­tens sä­ker­het el­ler ef­fekt. Det finns allt­så ing­et lik­hets­tec­ken mel­lan eko­lo­gisk/na­tur­lig och sä­ker/ ef­fek­tiv, sä­ger hon.

Hos Der­ma­lo­gi­ca, som ock­så ar­be­tar med ic­ke eko­lo­gisk sa­longs­hud­vård, på­ta­lar man att många av vå­ra främs­ta al­ler­ge­ner och äm­nen som rentav är gif­ti­ga för ex­ternt bruk fak­tiskt kom­mer från na­tu­ren – som ren apel­sin­skals­ol­ja el­ler ka­nel, vil­ket sä­ker­li­gen skul­le ge ut­slag vid ap­pli­ce­ring på hu­den.

– Sam­man­sätt­ning­en och kos­me­ti­ken i det he­la är en otro­ligt vik­tig del som vi in­te ska un­derskat­ta. De fles­ta som skrub­bar sig med ci­tron hem­ma el­ler läg­ger egen­gjor­da ägg­mas­ker och lik­nan­de fle­ra gång­er i vec­kan får hud­pro­blem i form av fjäll­ning el­ler ir­ri­ta­tion. Kos­me­tis­ka pro­duk­ter är ett hant­verk, för­kla­rar ut­bil­da­ren Han­na Seth som me­nar att fo­kus bör lig­ga på att hud­vår­den är sta­bil och sä­ker att an­vän­da. Han­na tror hel­ler in­te på bil­den av att var­je por är som en li­ten mun, där många fö­re­språ­ka­re av eko­lo­gi me­nar att vi äter med hu­den och att man där­med in­te bör ma­ta den med så­dant vi in­te skul­le stop­pa i oss.

–Hu­den är in­te ett ab­sor­be­ran­de or­gan i den be­mär­kel­sen, det är ett lång­samt, främst skyd­dan­de or­gan. Väl­digt få äm­nen kan ta sig ner i lä­der­hu­den och vi­da­re in i krop­pen, me­nar Han­na.

Och pre­cis som att ett van­ligt miss­för­stånd är att al­la na­tur­li­ga äm­nen är kos­me­tiskt väl­gö­ran­de, är ett syn­sätt att syn­te­tiskt till­ver­ka­de in­gre­di­en­ser är far­li­ga. Ke­misk-Tek­nis­ka Le­ve­ran­tör-för­bun­dets (KTF) ta­les­per­son Peter Jans­son hän­vi­sar till sin hem­si­da, där man fast­stäl­ler att det som be­stäm­mer en in­gre­di­ens egen­ska­per in­te är dess ur­sprung ut­an dess ke­mis­ka struk­tur, och även na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser har en så­dan.

– Det är allt­så in­te så att syn­te­tis­ka in­gre­di­en­ser har en typ av egen­ska­per och na­tur­li­ga en an­nan, häv­dar Peter.

Ska du kö­pa eko­lo­gisk skön­hets­vård som allt­så är ett bra mil­jö­val i sig, är det med and­ra ord vik­tigt att väl­ja ett se­ri­öst va­ru­mär­ke med säk­ra in­gre­di­en­ser. De störs­ta och van­li­gas­te eko­cer­ti­fi­e­ring­ar­na att hål­la ut­kik ef­ter är: NaTrue, BDIH, Eco­cert, USDA och Cos­me­bio som kom­mer i två va­ri­an­ter (BIO och ECO). Dr Hausch­ka är ett eko­lo­giskt mär­ke som fått både Natrue och BDIH-märk­ning­ar­na, och pro­duk­tio­nen tar hän­syn till det na­tur­li­ga krets­lop­pet när man od­lar, dri­ver upp och skör­dar si­na rå­va­ror som an­vänds som in­gre­di­en­ser. Ing-Ma­rie Svens­son på Rid­darkli­ni­ken i Stock­holm har valt att an­vän­da mär­ket på sin sa­long, och hon upp­le­ver öns­kan om just eko­lo­gisk hud­vård som kraf­tigt ökan­de.

– Vi ser en stor ef­ter­frå­gan både vad gäl­ler eko­lo­gis­ka hud-vårds­pro­duk­ter och hud­vårds­be­hand­ling­ar. In­om eko­lo­gisk hud­vård ser man an­norlun­da på hu­den och vad som på­ver­kar dess häl­sa och skön­het. Man ser all­tid till hel­he­ten med kost,

”Det är allt­så in­te så att syn­te­tis­ka in­gre­di­en­ser har en typ av egen­ska­per och na­tur­li­ga en an­nan.”

livs­stil och även själs­ligt må­en­de, nå­got som of­ta fat­tas in­om kon­ven­tio­nell hud­vård och be­hand­ling­ar, sä­ger hon.

Hud­vårds­mär­ket Estel­le & Thild er­bju­der svensk­pro­du­ce­ra­de, eko­lo­gis­ka pro­duk­ter som kom­bi­ne­rar de se­nas­te ve­ten­skap­li­ga fram­ste­gen med eko­lo­gis­ka in­gre­di­en­ser, cer­ti­fi­e­ra­de av Eco­cert. Det­ta in­ne­bär att Eco­cert in­spek­te­rar och grans­kar allt från in­ne­håll, pro­duk­tion och rå­va­ror till för­pack­ning­ar och text­ma­te­ri­al. Hos fö­re­ta­get upp­le­ver man i lik­het med Dr. Hausch­ka att ef­ter­frå­gan stän­digt ökar och att kon­su­men­ter blir allt­mer med­vet­na, gör fler häl­so­sam­ma val och in­spi­re­ras av in­flu­en­ser från USA – en ut­veck­ling som i sin tur gör att målgruppen bred­das. Ål­der, var man bor och in­komst spe­lar väl­digt li­ten roll – istäl­let har häl­so­sam eko­lo­gisk mat gett ökad för­stå­el­se för kraf­ten i det na­tur­li­ga, och man an­ser in­te att nå­got syn­te­tiskt kan er­sät­ta rik­ti­ga vi­ta­mi­ner, fett­sy­ror och an­tiox­i­dan­ter. Hur står sig då forsk­ning­en på det här om­rå­det? En­ligt Estel­le & Thilds in­for­ma­tions­av­del­ning skil­jer sig den­na in­te spe­ci­ellt från den tra­di­tio­nel­la hud­vår­dens, hur kons­tigt det än lå­ter. Nya ak­ti­va in­gre­di­en­ser från växtri­ket ut­veck­las he­la ti­den och an­vänds av bå­da si­dor – skill­na­den är främst vad de blan­das med, och hur många pro­cent av en fär­dig pro­dukt som här­stam­mar från na­tu­ren.

På Dr. Hausch­kas hu­vud­kon­tor i Tyskland för­kla­rar man när­ma­re att om en pro­dukt vill an­non­se­ra en spe­ci­fik ef­fekt, som re­du­ce­ring av ryn­kor, mås­te den­na ef­fekt va­ra be­vi­sat verk­sam och test­me­to­der­na mås­te va­ra god­kän­da – vil­ket gäl­ler för både syn­te­tis­ka och eko­lo­gis­ka pro­duk­ter. I pro­duk­tio­nen dä­re­mot kan skill­na­den va­ra stor mel­lan na­tur­ligt och ic­ke-na­tur­ligt, spe­ci­ellt av­se­en­de nyc­kelingre­di­en­ser­na.

En slut­sats bor­de va­ra att na­tur­lig skön­het kan va­ra det bäs­ta för både oss och mil­jö om sam­man­sätt­ning­en i pro­duk­ten gör den sä­ker och sta­bil att an­vän­da, men då ska vi allt­så in­te glöm­ma att många ic­ke-eko­lo­gis­ka mär­ken ock­så väl­jer si­na in­gre­di­en­ser med om­sorg, och att syn­te­tiskt in­te be­hö­ver va­ra då­ligt el­ler mil­jö­far­ligt. Ef­tersom bran­schen är vinst­dri­van­de kom­mer vi ty­värr ald­rig bort från mark­nads­fö­ring vars främs­ta syf­ta är att säl­ja, men med ökan­de an­svar, tyd­li­ga­re re­gle­ring och in­te minst vår egen för­stå­el­se blir det li­te lät­ta­re att väl­ja si­da.

Tes­ta dig fram! 01. Vi­tal Fa­ci­al Cream, 630 kr, Nu­o­ri. 02. Shea Bo­dy But­ter, 185 kr, Bo­dy Shop. 03. Sham­poo Re­ge­ne­ra­ting, 148 kr, STW. 04. Rou­ge Pow­der 02 Na­tu­ral Red, 219 kr, Dr. Hausch­ka. 05. Fa­ce Mist Sen­si­ti­ve, 255 kr, Ci­ca­med. 06. Wa­ter Lily Bo­dy...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.