in­red­ning

Mil­jö­vän­li­ga­re val

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Från Små­land med kär­lek!

Med ett in­tres­se och eget vär­nan­de om att hit­ta håll­bar in­red­ning star­ta­de Hillevi Mag­nell och Sa­ra Ru­den­stam Ve­ra No­vis, ett sam­ar­be­te mel­lan Små­lands Skinn­ma­nu­fak­tur och Form­bru­ket. De­ras möb­ler, i re­na rå­va­ror som lä­der och trä, till­ver­kas för hand i Små­land för att man ska kun­na ha full kon­troll över he­la till­verk­nings­pro­ces­sen. Be­rät­ta om ert spän­nan­de sam­ar­be­te med Gra­nit!

– Ve­ra No­vis, Små­lands Skinn­ma­nu­fak­tur och Form­bru­ket har ta­git fram en mö­bel­kol­lek­tion i ask och lä­der för Gra­nit som lan­se­ras i slu­tet av ja­nu­a­ri. Kol­lek­tio­nen, som bland an­nat be­står av en bänk, hatt­hyl­la och en knopp­list, fo­ku­se­rar på det re­na trä­et och lju­sa läd­ret i sin na­tur­li­ga form i ett mö­te med Gra­nits ru­sti­ka och in­dust­ri­el­la in­red­ning. Den per­fek­ta in­red­ning­pry­len?

– Sto­len! Det finns så oer­hört många vack­ra sto­lar som kan lyf­ta ett hem.

Hur blir man mer håll­bar i sin in­red­ning?

– Tänk ige­nom di­na köp och sat­sa på klas­sis­ka möb­ler av hög kva­li­tet som du trå­nat ef­ter länge. Ta re­da på pro­duk­tens ur­sprung – du kom­mer upp­täc­ka att pro­duk­ten får ett hög­re vär­de för dig när den har en histo­ria att be­rät­ta.

Fluff igt ut­an fuff ens! Får­skinn som pro­du­ce­rats med hän­syn till män­ni­ska och mil­jö, 1 499 kr, El­los Cons­cious Cho­ice.

Märk­bar sof­fa Sva­nen­märkt eksof­fa, 25 500 kr, Norr­ga­vel.

r e m itt D l e o J t o F s, vi o N a r e V

e. i x D , kr 0 3 1 , a tt m te ju vd vä nd ha % 0 10

Mi­ni­mal på­ver­kan In­red­ning med mi­ni­mal mil­jö­mäs­sig el­ler so­ci­al på­ver­kan be­hö­ver in­te in­ne­bä­ra att de­sign el­ler funk­tion be­hö­ver kom­ma i and­ra hand. Li­ka snyggt som håll­bart, få­tölj från HAI, 9 260 kr.

Svenskt hant­verk Svensk­till­ver­kad tid­nings­häng­a­re i na­tur­gar­vat och helt krom­fritt lä­der från Tärn­sjö Gar­ve­ri – värl­dens en­da mil­jö­cer­ti­fi­e­ra­de gar­ve­ri, 749 kr, Ve­ra No­vis.

Eko­lo­giskt Sat­sa på fi­na säng­klä­der i eko­lo­gisk bo­mull, 749 kr, Ferm Living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.