MO­DE­AS­SI­STENT

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Snac­ka om de­di­ke­rad – Li­sa sa upp sig från både jobb och lä­gen­het i Ul­ri­ce­hamn för att tes­ta ving­ar­na i Stock­holm som mo­de­as­si­stent på Pla­za Kvin­na. Re­dan i det här num­ret har hon tjuv­star­tat med att va­ra med och ska­pa den fi­na in­red­nings­bil­den på si­dan 65.

– Det är otro­ligt myc­ket jag ser fram emot, men främst att få lä­ra mig och upp­le­va nya sa­ker i den bransch jag vill va­ra i. Även att få ta del av allt ar­be­te som lig­ger bakom Pla­za Kvin­na, vil­ket är en stor dröm för mig! Du dri­ver även en blogg (li­sasp­rigg. de­vo­te.se) – vad är det ro­li­gas­te med att blog­ga?

– Att få in­spi­re­ra and­ra ge­nom min stil, mitt jobb samt mitt in­tres­se för mo­de. Och gi­vet­vis att få de­la med mig av allt ro­ligt som hän­der i mitt liv! I det här num­ret fo­ku­se­rar vi myc­ket på basplagg – vil­ka är di­na säk­ra kort i gar­de­ro­ben?

– Jag tän­ker väl­digt lång­sik­tigt när jag kö­per klä­der och för­sö­ker då kö­pa ef­ter både kva­li­té och håll­bar­het. Mi­na säk­ras­te kort skul­le jag sä­ga är ett par blåa jeans, en vit bomulls­skjor­ta samt en skinn­jac­ka, det går all­tid hem! En trend som du ga­ran­te­rat ha­kar på den här vå­ren?

– I vår tror jag att vi kom­mer se otro­ligt myc­ket rött, vil­ket jag älskar. Jag kom­mer sat­sa på att an­vän­da fär­gen som en ac­cent­färg och ap­pli­ce­ra på mi­na i van­li­ga fall gråa out­fits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.