IL­LUST­RA­TÖR & ART DIRECTOR

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Med hjälp av allt­i­från brygg­kaf­fe och kaf­fe­pul­ver till bläck, pro­mar­kers och ak­va­rel­ler – och nå­gon gång även na­gel­lack – ska­par Gaia Padovan il­lust­ra­tio­ner och oli­ka ty­per av pro­duk­ter un­der både eget namn och in­om and­ra pro­jekt. 2015 ska­pa­de hon till ex­em­pel till­sam­mans med Katri­ne Kol­ström och by­rån Hap­py F&B om­sla­get till ka­ta­lo­gen för mu­se­et Rö­hss­kas Torsten och Wan­ja Sö­der­bergs pris.

– Det var fan­tas­tiskt kul! Ilk­ka Sup­pa­nen vann, och vi be­stäm­de oss för att fo­ku­se­ra på håll­bar­het och åter­vin­ning av ma­te­ri­al då det låg nä­ra Ilk­kas fi­lo­so­fi. Vi ska­pa­de ett unikt pap­per av gam­la Rö­hss­ka-ka­ta­lo­ger samt Ilk­kas skis­ser. Re­sul­ta­tet blev fan­tas­tiskt, och var­je bok är unik till ut­se­en­det. Det var fan­tas­tiskt kul att va­ra del­ak­tig i he­la pro­ces­sen och att det blev så him­la fint – man ser verk­li­gen al­la oli­ka als­ter! Och vad är drömupp­dra­get?

– Oj! Gud vad svårt. Det skul­le kanske va­ra nå­got stör­re sam­ar­be­te med fo­to­gra­fer och konst­nä­rer. Jag tyc­ker det är kul att job­ba ihop med and­ra kre­a­tö­rer, det hän­der nå­got ma­giskt då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.