DAY NA­TI­VE ...

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Är ett sam­ar­be­te mel­lan dans­ka Day Bir­ger et Mik­kel­sen och tex­til­fö­re­ta­get Star Gar­ments på Sri Lan­ka. Re­sul­ta­tet? En tju­sig fair tra­de­kol­lek­tion! Plag­gen, som är de­sig­na­de i Eu­ro­pa, hand­väv­da i Gam­pa­ha och till­ver­ka­de på Sri Lan­ka, vi­sar hur hant­verk och in­du­stri kan gå hand i hand. De 65 ut­val­da vä­va­re som hand­vävt kol­lek­tio­nens fair tra­de-cer­ti­fi­e­ra­de ty­ger tillåts ar­be­ta hem­i­från så att de kan ta hand om sin fa­milj och se till att bar­nen går till sko­lan. En fin kol­lek­tion med en fin tan­ke. Day Bir­ger et Mik­kel­sens kre­a­ti­va chef Marianne Bran­di be­rät­tar mer om pro­jek­tet! Hur fick ni idén till Day Na­ti­vekol­lek­tio­nen?

– Kol­lek­tio­nen är de­di­ke­rad till pro­jek­tet Fri­ends­hip & Fairt­ra­de, då vi blev kon­tak­ta­de av vår myc­ket go­da vän och ti­di­ga­re kre­a­ti­va chef Peter Ing­wer­sen som i sam­ar­be­te med Sri Lan­kas re­ge­ring har star­tat det­ta pro­jekt. För oss har det all­tid va­rit vik­tigt med fairt­ra­de, nå­got som är grund­läg­gan­de för oss som va­ru­mär­ke. När vi fick se ma­te­ri­a­len från Sri Lan­ka var det ing­en tve­kan om att det var nå­got för oss, de är 100 % hand­väv­da, vil­ket ger ty­get en spe­ci­ell ener­gi. Kom­mer ni fort­sät­ta med den­na typ av sam­ar­be­ten?

– Vi lan­se­rar den all­ra förs­ta Day Na­ti­vekol­lek­tio­nen i feb­ru­a­ri 2016, som be­står av tio plagg som kan mat­chas på al­la möj­li­ga sätt men även bä­ras var för sig. Vi läg­ger stor vikt vid det et­nis­ka i de­sig­nen, men även kom­fort är vik­tigt för oss. Den and­ra kol­lek­tio­nen kom­mer näs­ta vin­ter och byg­ger på ett nytt ur­val av vack­ra, hand­väv­da ty­ger. Hur ser Day Bir­ger et Mik­kel­sen på håll­bar­het in­om klä­d­in­du­strin?

– Vi tror på de­sign, kva­li­tet och håll­bar­het. Vi är ett näs­tan 20 år gam­malt va­ru­mär­ke nu och still go­ing strong. Vi de­sig­nar klä­der för män­ni­skor som in­te nöd­vän­digt­vis be­hö­ver änd­ra he­la sin gar­de­rob in­för var­je sä­song.

Klän­ning, 2 800 kr och topp, 2 400 kr, DAY Bir­ger et Mik­kel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.