MO­DE MÖ­TER KONST

Plaza Kvinna - - JUST NU -

H&M väl­jer att lan­se­ra vårens Cons­cious Ex­clu­si­ve Col­lec­tion i nä­ra sam­ar­be­te med Musée des Arts Déco­ra­tifs i Pa­ris med in­spi­ra­tion från hi­sto­ris­ka mo­de­sam­ling­ar och verk av sto­ra konst­nä­rer, såsom Gusta­ve Mo­reau.

– Den här kol­lek­tio­nen tar håll­bart mo­de till en helt ny ni­vå. Med in­no­va­ti­va ma­te­ri­al som pär­lor av åter­vun­net glas samt De­ni­mite – ett ma­te­ri­al till­ver­kat av åter­vun­na de­nimplagg – har vi ska­pat en sam­ti­da håll­bar kol­lek­tion som an­das so­fisti­ke­rad charm, sä­ger Ann-So­fie Jo­hans­son, kre­a­tiv råd­gi­va­re på H&M.

Kol­lek­tio­nen fron­tas dess­utom av ing­en mind­re än sti­li­ko­nen Ju­lia Resto­in Ro­it­feld. Nu kan vi knappt bär­ga oss till den 7 april då kol­lek­tio­nen släpps i ut­val­da bu­ti­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.