LISEN SUND­BERG

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

FRI­LANS­JOUR­NA­LIST När Lisen Sund­berg in­te läg­ger she­et masks och lä­ser böc­ker gil­lar hon att re­sa, hång­la, la­ga mat och dric­ka vin – utö­ver sitt jobb som sty­list och skri­bent, såklart. På si­dan 110 tar hon med oss in i städ­gu­run Ma­rie Kon­dos värld och tes­tar hen­nes om­ta­la­de fi­lo­so­fi. Vad är ditt eget bäs­ta tips för att gö­ra 2017 till ett stök­fritt år?

– Jag flyt­tar un­der året vil­ket gör en stor­rens­ning helt na­tur­lig. Jag kom­mer att va­ra helt obarm­här­tig och ska dess­utom ar­be­ta på att hål­la ne­ces­sä­ren mi­ni­ma­lis­tisk. I mitt jobb drunk­nar man lätt i pro­duk­ter ef­tersom man mås­te tes­ta en del, men jag ska ar­be­ta ef­ter en in, en ut-prin­ci­pen för att in­te be­hö­va le­va med ett över­be­lam­rat bad­rum. Vi får se hur det går. Ja, du är ju fak­tiskt nå­got av en skön­hets­ex­pert. Vil­ket är ditt ab­so­lut bäs­ta beau­ty­tips?

– Skön­het kom­mer in­i­från, det är i al­la fall jag olyck­ligt med­ve­ten om. Vad jag stop­par i mig och om jag stres­sar syns snabbt på hu­den, så jag för­sö­ker le­va nå­gorlun­da ba­lan­se­rat även om det i pe­ri­o­der är lät­ta­re sagt än gjort. Att trä­na och dric­ka mycket grönt te gör un­der­verk. I pro­dukt­väg äls­kar jag en­zym­mas­ker som ger lys­ter di­rekt! I det här num­ret har vi även fo­kus på håll­bar­het – ditt bäs­ta tips för en mer håll­bar livs­stil?

– Med­ve­ten kon­sum­tion ge­ne­rellt, bå­de vad gäl­ler mat, klä­der och pry­lar. Jag har plagg som jag köp­te för många, många år se­dan som jag fort­fa­ran­de an­vän­der och för­sö­ker att tän­ka lång­sik­tigt och kva­li­tet när jag hand­lar nya sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.