07

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Ko lla­bo­ra­tio­ner: Ko nst­när­li­ga sam­ar­be­ten De se­nas­te åren har vi sett många ten­den­ser på att kons­ten är på väg ned från si­na höga häs­tar. Så­väl on­li­ne­gal­le­ri­er­na som mäs­sor­na som rik­tar in sig på mind­re eli­tis­tisk konst blir allt fler. Vid si­dan av det­ta ser vi även fle­ra ex­em­pel på kom­mer­si­el­la konst­sam­ar­be­ten: konst­nä­ren Emi­lia Il­ke har gjort en ka­len­der för Gra­nit och Ka­kan Her­mans­son pre­sen­te­rar li­mi­te­rad ke­ra­mik för bu­ti­ken Ar­til­le­ri­et, till ex­em­pel.

Så­dant här kom­mer vi att se mer av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.