Skorpionen

24 okt–22 nov

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Fram­gång kom­mer ge­nom sam­ar­be­te. Ut­veck­la prak­tis­ka de­tal­jer till­sam­mans med and­ra. En ovän­tad för­änd­ring kan ge mer fri­het och själv­stän­dig­het på job­bet. Vi­sa mer av di­na in­re re­sur­ser och öka din mo­ti­va­tion. Din topp: 3, 26. Ligg lågt: 13, 18. Må­na­dens råd: Ta en mer le­dan­de roll på job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.