Kräftan

22 ju­ni –23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Du får möj­lig­het att ska­pa bätt­re ba­lans mel­lan kar­riä­ren och pri­vat­li­vet. Nå­got helt nytt kan ut­veck­las i kar­riä­ren som även gyn­nar ditt fa­mil­je­liv. Vå­ga ta chan­ser och få sam­ar­be­tet med and­ra att fun­ge­ra. Din topp: 4, 17. Ligg lågt: 3, 18. Må­na­dens råd: Upp­täck nya sätt att nå di­na mål på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.