mode

Chefre­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - NEWS -

Mode ska va­ra ro­ligt och tillå­tan­de. Låt dig in­te be­grän­sas av för­le­ga­de mo­de­reg­ler, som att man in­te ska bä­ra fle­ra oli­ka möns­ter till­sam­mans. Själv mat­char jag gär­na en mönst­rad klän­ning med en väs­ka i rep­tilprint, till ex­em­pel. Ad­de­ra ett vac­kert smyc­ke i en ovän­tad form och stilen är kom­plett. 01. Jag har in­te mind­re än tre mat­tor från Lay­e­red i mitt hem. Nu­me­ra pro­du­ce­rar de även möb­ler och min fa­vo­rit är den här stil­re­na dag­bäd­den från de­ras nya lin­ne­kol­lek­tion. Dag­bädd, 12 900 kr, Lay­e­red.

02. När det gäl­ler smyc­ken väl­jer jag helst ett par ör­häng­en i en stör­re mo­dell, som det här vac­kert for­ma­de pa­ret. Ör­häng­en, 899 kr, Dyr­berg/Kern.

03. I höst sät­ter vi fo­kus på mid­jan igen ge­nom att bä­ra ett skärp i ex­tra bred mo­dell över trö­jan, klän­ning­en el­ler kap­pan. Jag ha­kar gär­na på tren­den i det här mid­natts­blå moc­kaskär­pet. Skärp, 800 kr, Hobbs.

04. Jag fö­re­drar att bä­ra plagg som är li­ka snyg­ga som de är be­kvä­ma, och då är klän­ning­ar i en rak och vo­lu­mi­nös mo­dell ett bra val. Se­dan kan man själv väl­ja att ad­de­ra ett skärp i mid­jan för att fram­hä­va fi­gu­ren. Klän­ning, 349 kr, Lin­dex.

05. Jag har all­tid haft en för­kär­lek till djur­mönst­ra­de ac­ces­so­a­rer. Just nu klap­par mitt hjär­ta li­te ex­tra för den här läck­ra väs­kan som jag gär­na kom­bi­ne­rar med plagg i and­ra möns­ter. Väs­ka, 8 899 kr, By Ma­le­ne Bir­ger.

06. Tren­den med vad­långa kjo­lar kom­mer att hål­la i sig he­la hös­ten. Min fa­vo­rit är den här blom­mi­ga va­ri­an­ten i om­lott­mo­dell. Kjol, 1 149 kr, Just Fe­ma­le.

1

Em­ma da­ni­els­son chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.