Ma­lin Thorn­gren

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

Sty­list När hon var li­ten pyss­la­de Ma­lin Thorn­gren med allt ifrån ke­ra­mik till att sy och att ri­ta prin­sess­klän­ning­ar. Det var ing­en tve­kan om att hon skul­le job­ba med nå­got kre­a­tivt i fram­ti­den. Idag ar­be­tar hon som fri­lans­sty­list och har i det här num­ret gjort bu­si­nes­smo­det på si­dan 72.

– Jag vil­le ut­ma­na li­te med att vi­sa ett bu­si­nes­smo­de ut­an svar­ta och grå plagg, som jag tror är många per­so­ners tryg­ga fär­ger – även mi­na. Det var ock­så kul att sty­la bu­si­nes­smo­de ut­an att an­vän­da he­la ko­sty­mer. Bu­si­ness idag känns li­te fri­a­re och mind­re strikt. Jag tror även att fler kvin­nor idag är mer med­vet­na kon­su­men­ter och vill sat­sa på snyg­ga men även be­kvä­ma plagg som in­te ba­ra pas­sar på kon­to­ret. Vil­ket är ditt bäs­ta tips för att kom­ma igång igen ef­ter se­mestern?

– Att gö­ra lis­tor. Allt­så, jag är helt be­satt av att skri­va lis­tor och skul­le nog in­te kla­ra en dag ut­an mi­na oli­ka lis­tor. Jag har oli­ka lis­tor i hu­vu­det, på grif­fel­tav­lan hem­ma i kö­ket och i an­teck­ning­ar på mo­bi­len. Det är det sista jag gör in­nan jag som­nar och det förs­ta jag kol­lar när jag vak­nar, kanske mest för att det är så skönt när man kan stry­ka nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.