Till­ba­ka i verk­lig­he­ten

Plaza Kvinna - - LEDARE - em­ma da­ni­els­son chefre­dak­tör em­ma@pla­za­kvin­na.com

av Pla­za Kvin­na sit­ter du me­dan du lä­ser det här num­ret kanske be­kvämt till­ba­ka­lu­tad i en sol­stol och ser hur so­lens strå­lar le­tar sig fram ge­nom sva­jan­de pal­mer. En sval­kan­de drink ser­ve­ras, och bar­nen le­ker snällt för sig själ­va en bit bort.

El­ler så kanske du be­fin­ner dig i en helt an­nan, mer re­a­lis­tisk verk­lig­het. Själv har jag ba­ra en en­da dag kvar på min se­mes­ter när det här num­ret når bu­tik­shyl­lor­na. De där ef­ter­läng­ta­de som­mar­vec­kor­na som man vän­tat på i ett helt år har re­dan kom­mit och gått. Det är kanske in­te så kons­tigt om ett visst mått av ve­mod sve­per över en. Men le­di­ga da­gar bru­kar in­ne­bä­ra tid till re­flek­tion och den här ti­den på året kan även va­ra en chans till nystart. För att för­verk­li­ga vå­ra in­re dröm­mar el­ler fri­gö­ra oss från då­li­ga va­nor är jag över­ty­gad om att vi alla kan be­hö­va en knuff i rätt rikt­ning emel­lanåt. Kanske be­hö­ver du blå­sa nytt liv i ett vän­skaps- el­ler kär­leks­för­hål­lan­de? El­ler helt en­kelt klip­pa ban­den och av­slu­ta en re­la­tion. Och hur går man egent­li­gen till­vä­ga om man in­te rik­tigt trivs på job­bet? För att du ska få de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na att nå di­na per­son­li­ga mål har vi med hjälp av tre ex­per­ter satt ihop en gui­de till hur du kick­star­tar din höst – på alla plan. Du hit­tar de­ras bäs­ta råd på si­dan 50.

Ef­tersom det snart är dags för många av oss att åter­vän­da till ar­be­tet har vi lagt ex­tra myc­ket fo­kus på jobb­sti­len. Att upp­da­te­ra jobbgar­de­ro­ben kan va­ra ett snabbt och en­kelt sätt att få li­te ex­tra ener­gi vid skriv­bor­det. I gui­den på si­dan 86 pre­sen­te­rar vi de nya it-plag­gen som även läm­par sig för kon­to­ret, och i mo­de­job­bet på si­dan 74 hit­tar du dres­sa­de men av­slapp­na­de plagg som pas­sar per­fekt när det är dags att åter­vän­da till job­bet. Och ef­tersom vi an­ser att ac­ces­so­a­rer är minst li­ka vik­ti­ga för att ska­pa en full­än­dad look har vi på si­dan 44 sam­lat de vack­ras­te kloc­kor­na och smyc­ke­na att kom­plet­te­ra stilen med.

Nu ska jag fort­sät­ta att nju­ta av he­ta klipp­häl­lar och sal­ta havs­bad en li­ten stund till. Men att dröm­ma om en höst full av nya även­tyr kan ock­så va­ra en njut­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.