sätt färg på hå­ret!

Elin Jo­hans­son är ett rik­tigt proffs när det kom­mer till hår­färg. Vid si­dan av sitt ar­be­te som fri­sör dri­ver hon även lan­dets störs­ta hår­blogg.

Plaza Kvinna - - Skönhet / Trend - Av susanne bar­ne­kow

Vil­ka hår­fär­ger gäl­ler i höst?

– Hös­ten bju­der all­tid på var­ma­re pig­ment. Blon­da ny­an­ser blir krä­mi­ga­re och ham­nar mer mel­lan ljus­brun och ljus­blond. Bru­net­ter­na får en mör­ka­re cho­klad­ny­ans el­ler en bron­zig röd ny­ans. En an­nan färg vi kom­mer se är en plom­mon­röd ny­ans. Det är en trend jag hop­pas att många tar ef­ter! De grå­fär­ga­de hå­ren syns även den här sä­song­en, samt vis­sa pa­stell­fär­ger som ro­sa, blå och li­la. Och vil­ka hår­fär­ger ska man und­vi­ka om man vill va­ra trend­rik­tig?

– Den na­tur­li­ga loo­ken blir ba­ra mer tren­dig för var­je år som går. Mjuk­het är nyc­kelor­det för att all­tid va­ra rätt, så und­vik hår­färg­ning­ar el­ler sling­or som ser ona­tur­li­ga ut, som till ex­em­pel en block­fär­gad om­b­re el­ler sling­or som är bre­da och skar­pa. Har du någ­ra tips på hur man bi­be­hål­ler sin hår­färg?

– Mitt bäs­ta tips är att ge hå­ret fukt. Ha som va­na att ap­pli­ce­ra vår­dan­de hår­ol­ja var­je mor­gon och kväll, samt hå­rin­pack­ning en gång i vec­kan. Vill man ad­de­ra ex­tra pig­ment så går det jät­te­bra att an­vän­da pig­men­te­ra­de fär­gin­pack­ning­ar. Och tvät­ta in­te hå­ret så of­ta! Vat­ten är den störs­ta bo­ven och det är bra att ha lik­nan­de rikt­lin­jer som för hud­vård. Om du in­te smör­jer in an­sik­tet ef­ter tvätt så kom­mer du att tor­ka ut hu­den så att den känns stram och torr. Pre­cis så är det med hå­ret. Ha all­tid hår­ol­jan bred­vid an­sikts­krä­men så kom­mer du ihåg att läg­ga till det i din ru­tin. Vad ska man tän­ka på om man vill fär­ga hå­ret själv?

– Mitt bäs­ta tips är att fär­ga hå­ret hos fri­sö­ren och se­dan un­der­hål­la hår­fär­gen med en pig­men­te­rad fär­gin­pack­ning för max­i­mal håll­bar­het. Vad ska man tän­ka på när man väl­jer hår­färg?

– Det vik­ti­gas­te är att fun­de­ra på var­för man vill för­änd­ra sin hår­färg. Vad är det du är miss­nöjd med och vad vill du fram­hä­va? Vill du att ögo­nen ska pop­pa så kan en mör­ka­re bot­ten­färg mot lju­sa­re läng­der pas­sa. Om du vill läg­ga fo­kus på hu­den kan du väl­ja en mer in­ten­siv hår­färg som guld, koppar el­ler röd. Man ska all­tid väl­ja det man tyc­ker mest om med sig själv och an­vän­da si­na eg­na för­ut­sätt­ning­ar för att för­änd­ra och kän­na sig fi­na­re. Då spe­lar egent­li­gen in­te reg­ler nå­gon roll. Se istäl­let hå­ret som din egen för­än­der­li­ga ac­ces­so­ar. Vil­ka är di­na tre fa­vo­rit­fär­ger just nu?

– Al­la ty­per av ba­by-lights (tun­na lju­sa sling­or) i al­la ty­per av hår­fär­ger. Var­ma moc­ca­to­ner som till ex­em­pel en krä­mig, ho­nungs­fär­gad blond ny­ans el­ler ett ljus­brunt hår där man kom­bi­ne­rat ba­by-lights med en ka­ra­mel­lig ton. Och dju­pa, rik­tigt mörk­bru­na hår­fär­ger. Om man vill va­ra ex­tra trend­rik­tig kan man ad­de­ra li­te ma­hog­ny till den bru­na fär­gen.

Elin jo­hans­son Bor: Stock­holm. Gör: Fri­sör och hår­blog­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.