NATALIE ERIKS­SON

Hjäl­per kvin­nor in på ak­ti­e­mark­na­den

Plaza Kvinna - - Sista Ordet -

Hur fick du idén till din bok Kvin­nor­na som äger bör­sen – ak­ti­er för ny­bör­ja­re?

– Jag bör­ja­de in­tres­se­ra mig för in­ve­ste­ring­ar för ett par år se­dan och som­ma­ren 2016 be­stäm­de jag mig för att lä­ra mig än­nu mer. Jag läs­te så många bra böc­ker men kän­de att de sak­na­de två bi­tar. Det ena var det per­son­li­ga per­spek­ti­vet – vil­ka är des­sa duk­ti­ga in­ve­ste­ra­re? Det and­ra jag sak­na­de var kvin­nor­na på bör­sen. Var­för finns det in­te böc­ker om dem? Hur kom det sig att du själv blev in­tres­se­rad av ak­ti­e­mark­na­den?

– Det finns så myc­ket jag vill gö­ra i li­vet och för ett par år se­dan gick jag runt och fun­de­ra­de på vad som skul­le krä­vas för att ge­nom­fö­ra mi­na pla­ner. Jag vill gär­na bo ut­om­lands igen och star­ta eget bo­lag ex­em­pel­vis. Peng­ar är onek­li­gen ett kraft­fullt verk­tyg och där­för kän­des det vik­tigt att lä­ra sig att för­val­ta peng­ar­na smart. Du in­ter­vju­ar oli­ka pro­fi­ler i boken, vad har de för tips?

– The­re­se Lundstedt på Ak­ti­e­in­vest po­äng­te­rar hur vik­tigt det är att in­te lyss­na för myc­ket på and­ra som pra­tar sig var­ma för spe­ci­fi­ka ak­ti­er. In­spi­re­ras gär­na men fat­ta di­na eg­na be­slut! Christi­na Sö­der­berg, spa­re­ko­nom, po­äng­te­rar att det är vik­tigt att ha en re­a­lis­tisk plan. Kom igång och spa­ra det du kan. Vil­ket är det störs­ta miss­ta­get oer­far­na gör?

– Jag hör många som ång­rar att de sålt av ak­ti­er i pa­nik. Bör­sen går upp och ned och så har det all­tid va­rit. Vil­ket är ditt främs­ta tips till dem som ald­rig in­ve­ste­rat i ak­ti­er för­ut?

– Att for­mu­le­ra var­för du vill bör­ja in­ve­ste­ra samt att bör­ja på en ni­vå du kän­ner dig trygg med. Var­för tror du att kvin­nor in­te hand­lar med ak­ti­er i sam­ma ut­sträck­ning som män?

– Jag pra­ta­de med Jo­han­na Kull (ti­di­ga­re på Avan­za) om det­ta. Det har hi­sto­riskt sett va­rit svårt att hand­la med ak­ti­er som små­spa­ra­re på grund av höga av­gif­ter och lik­nan­de. Män har länge tjä­nat mer peng­ar än kvin­nor och där­för har det funnits ett stör­re in­ci­ta­ment för dem att lä­ra sig ak­ti­e­han­del. Du dri­ver Fa­ce­book-grup­pen Ak­ti­er för ny­bör­ja­re – tje­jer. Var­för ska man vän­da sig dit?

– Jag ad­mi­ni­stre­rar den till­sam­mans med två vän­ner men egent­li­gen är det al­la med­lem­mar som dri­ver grup­pen till­sam­mans. Hit ska man vän­da sig om man är ny­fi­ken på ak­ti­e­han­del och vill va­ra del av ett fo­rum där al­la frå­gor är väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.