Sti­li­ko­nen Je­an­ne Da­mas

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Je­an­ne Da­mas är en sti­li­kon som gjort sig känd värl­den över för sin chi­ca frans­ka look. Nu är hon ak­tu­ell som an­sik­tet ut­åt för El­los nya höst­kam­panj. Pla­za Kvin­na tog ett stil­snack med kvin­nan som får mo­de att kän­nas en­kelt, bär­bart och ele­gant. Frans­ka kvin­nor är väl­kän­da för sin stil. Var­för tror du att det är så?

– Jag är in­te sä­ker på att frans­ka kvin­nor är de mest stil­ful­la. Den frans­ka kvin­nan är väl­digt en­kel i sin stil. Det hand­lar mer om at­ti­ty­den och om sta­den. Pa­ris är så vac­kert att den gör dess in­vå­na­re vack­ra. Själv klär jag mig li­ka­dant var­je dag. Jag vet hur plag­gen ser ut på mig och jag be­hål­ler dem i tio år. Jag föl­jer in­te tren­der, det är in­te min grej. Du sä­ger att du in­te föl­jer tren­der, men finns det nå­gon stil el­ler nå­got plagg du är ex­tra för­tjust i den här hös­ten?

– Ru­tigt. Det är verk­li­gen över­allt just nu och jag äls­kar det! Hur skul­le du be­skri­va din var­dags­stil?

– Jag äls­kar att mixa mas­kulint och fe­mi­nint. Un­der som­ma­ren bär jag myc­ket klän­ning­ar med sto­ra ka­va­jer, och på vin­tern är det all­tid sto­ra kap­por med je­ans och en kash­mir­trö­ja. Mitt rö­da läpp­stift är mitt sig­num. Det ly­ser upp he­la an­sik­tet och ad­de­rar li­te färg. Jag äls­kar det. Har du all­tid va­rit mo­de­in­tres­se­rad?

– In­te egent­li­gen. Jag bor i Pa­ris och det är mo­dets hu­vud­stad men mi­na för­äld­rar är in­te i mo­de­in­du­strin. Bå­da mi­na för­äld­rar är koc­kar, så när jag var li­ten ha­de jag ing­et mo­de­in­tres­se alls. Men när jag blev äld­re så väx­te mitt mo­de­in­tres­se i och med in­ter­net och tum­blr. Vil­ket stil­tips skul­le du ge till svens­ka kvin­nor? – Mitt råd är att in­te va­ra för so­fisti­ke­rad. När jag ex­em­pel­vis går på ett bröl­lop el­ler en chic fest bär jag ald­rig klän­ning. Jag går dit i sto­ra byx­or, en byx­dress el­ler en ko­stym. Att va­ra en­kel och mi­ni­ma­lis­tisk är väl­digt chict för mig. Men svens­ka tje­jer är re­dan mi­ni­ma­lis­tis­ka i sin stil, så de be­hö­ver ju in­te mi­na råd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.