Ka­ro­li­na Mo­dig in­spi­re­rar oss att in­re­da med konst

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

bor: Sö­der­malm, Stock­holm. GÖR: Jour­na­list och för­fat­ta­re. Skri­ver för bland an­nat Svens­ka Dag­bla­det, Art­lo­ver och Konst­nä­ren. Grun­da­re av kul­tur­saj­ten Be­low Be­ne­ath. Fa­vo­rit­konst­när: Är om­byt­lig av mig, men Louise Bour­geois, Pe­ter Do­ig, Fri­da Kahlo och Marc Rot­h­ko har hängt med länge. Fa­vo­ri­t­rum hem­ma: Var­dags­rum­met. Fär­ger­na och al­la böc­ker­na, kud­dar­na, dag­bäd­den och sof­fan (den var ett fynd på Bloc­ket!). Min ar­bets­plats: De se­nas­te åren sit­ter jag mest på kon­tor. Har hyrt en plats på Al­ma, gam­la Beck­mans, som gjorts om till fint fri­lans­kon­tor. Jag be­hö­ver sit­ta hem­ma ibland när jag re­di­ge­rar böc­ker, men blir knäpp av att sit­ta själv. Jag be­hö­ver and­ra som dy­ker in i mi­na da­gar och stör tan­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.