ett kliv fram­åt

Plaza Kvinna - - LE­DA­RE - Ca­ro­li­ne Thörn­holm CT@pla­za.se

Med Sä­song­en har änt­li­gen satt sig i vå­ra gar­de­ro­ber. vå­ga­de ku­lö­rer, bredax­la­de ko­sty­mer, och sta­te­ment-kap­por har bu­si­nes­smo­det ald­rig osat mer po­wer. Sam­ti­digt som det sät­ter to­nen för en produktiv höst! Kvin­nor lyf­ter kvin­nor mer än nå­gon­sin ti­di­ga­re. So­ci­a­la flö­den tip­par över av pep­pan­de me­mes och upp­munt­ran­de hash­tags. Den di­gi­ta­la rös­ten har lyc­kats bli bå­de kraft­full och kol­lek­tiv. Det kom­mer där­för in­te som en för­vå­ning att en av de mest sök­ta fra­ser­na un­der för­ra året var just ”girl po­wer”. Fler och fler kvin­nor sat­sar på sin för­må­ga. Med sky­höga fram­gång­ar in­om mo­de, tech, skön­het och IT ba­nar de vägen för näs­ta ge­ne­ra­tion. De ser möjligheter och tar va­ra på dem, di­rekt. Se ba­ra på And­ra Far­had. Från flick­rum­met i Fitt­ja goog­la­de hon ”hur tjä­nar man peng­ar”. Idag har 25-åring­en ska­pat sig en mind­re för­mö­gen­het som en av Sve­ri­ges he­tas­te tra­ders. Att hon dess­utom kan ti­tu­le­ra sig ent­re­pre­nör, in­ve­ste­ra­re och fö­re­lä­sa­re är in­te för­vå­nan­de. Hen­nes mål är som hon själv ut­tryc­ker det ”att få fler svens­kar att skaf­fa sig fuck off-ka­pi­tal”. Läs mer om hen­nes och fem and­ra kvin­nors spikra­ka re­sa till top­pen på si­dan 141. Men oav­sett hur skick­lig man är så be­hövs all­tid sup­port! Räk­na med att i prin­cip al­la sto­ra kre­a­tö­rer och ent­re­pre­nö­rer vid nå­gon tid­punkt har haft en men­tor som gui­dat dem. Se­re­na Wil­li­ams vän­de sig till Anna Win­tour. Lena Dun­ham fick hjälp No­ra Ep­hron. Mark Zuc­ker­berg dis­ku­te­ra­de med Ste­ve Jobs. De vet att man är be­ro­en­de av råd och stöd från and­ra för att kunna nå näs­ta ni­vå. På si­dan 146 gör vi en djup­dyk­ning i men­tor­ska­pet och re­der ut allt ifrån hur re­la­tio­nen fun­ge­rar och va­ri­e­rar till hur du hit­tar rätt per­son. Kanske blir det pus­hen för att ta ste­get mot nya mål? Om in­te det räc­ker som mo­ti­va­tion, så läs vår per­son­li­ga in­ter­vju med Hol­ly­wood­stjär­nan Jes­si­ca Wil­li­ams på si­dan 44. För­u­tom en rad film­kon­trakt spe­lar hon in den po­pu­lä­ra pod­den 2 Do­pe Qu­e­ens med bäs­ti­sen Phoe­be Ro­bin­son, där de med hu­mor och fi­ness hop­par mel­lan pri­vat­liv, po­li­tik och po­pu­lär­kul­tur. I in­ter­vjun med Pla­za Kvin­na i Los Ang­e­les ta­lar hon öp­pet om för­änd­ring­en som bör­jar ske i un­der­håll­nings­bran­schen. ”Det är 2018 och det här är vad som sker nu. Kvin­nor ber in­te om ut­rym­me – vi krä­ver det. Det är en fan­tas­tisk tid vi le­ver i”. Vi kan in­te an­nat än att hål­la med. Så lad­da om och in­spi­re­ras av hös­tens vas­sas­te yt­ter­plagg, hårtren­der och ac­ces­so­a­rer me­dan du gör dig re­do för att hug­ga in på nytt!

Re­dak­tions­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.